Show simple item record

Transnationalism of Еuropean christian democracy in 20th century

dc.contributor.advisorMiščević, Tanja
dc.contributor.otherSimić, Dragan
dc.contributor.otherPerić, Porfirije
dc.contributor.otherVuletić, Vladimir
dc.contributor.otherČupić, Zoran
dc.creatorPetković, Petar T.
dc.date.accessioned2019-01-25T15:28:36Z
dc.date.available2019-01-25T15:28:36Z
dc.date.issued2018-10-09
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6544
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19303/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=518310743
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10673
dc.description.abstractХришћанска демократија представља један од најзначајнијих идеолошких праваца у Западној Европи, који је од друштвено-политичког покрета и конфесионалних партија, прерастао у водеће европске демократске партије настале након Другог светског рата. Демохришћански лидери који су изразито били посвећени начелима хришћанске демократије, покренули су процес европских интеграција који је резултирао стварањем Европске уније. Демохришћанске идеје федерализма, социјалне тржишне привреде, социјалне правде и принципа супсидијарности обликовале су процес европских интеграција, постајући кључно обележје наднационалне европске политике. Демохришћанска идеја је свој извор имала у римокатоличкој социјалној мисли и принципима универзалности и персонализма који су током времена задобијали нови идеолошки оквир који је, поред хришћанских вредности, био прожет демократским и секуларним принципима утканим у политичка начела хришћанске демократије. Рад настоји да покаже да је демохришћанско политичко деловање посебно добило на значају транснационалним удруживањем демохришћана, које је почело да се развија још од двадесетих година XX века. Разлози за демохришћански транснационализам леже како у демохришћанском схватању друштва које надилази оквире нације и државе, тако и у политичким околностима које су упућивале на удруживање и заједничко деловање демократских политичких снага на простору Западне Европе. Демохришћански транснационализам подразумевао је транснационални простор који се огледао у стварању европског партијског система и развоју политичког програма ЕУ. Европска народна партија као кровна конструкција свих демохришћана у Европи била је прва европска политичка партија, али и најјача посланичка група у Европском парламенту, чије је деловање директно утицало на саму институционалну и политичку архитектуру Европске уније. Допринос хришћанске демократије и њених лидера у процесу изградње ЕУ, као и демохришћански вредносни оквир, уз све идеолошке и политичке промене, главни су истраживачки циљ за којим трага овај рад. Такође, у раду се разматрају демохришћански принципи који су постали саставни део европског законодавства, као и конкретни примери и фазе транснационалног демохришћанског ангажмана који је био гарант наставка процеса европских интеграција, упркос политичким кризама које су претиле да тај процес зауставеsr
dc.description.abstractChristian Democracy is one among the most significant ideological directions in Western Europe, which had evolved from a socio-political movement and confessional political parties into the leading European democratic parties that emerged after World War II. Manifestly committed to the principles of Christian democracy, Christian Democrat leaders had initiated the European integration process which has resulted in the creation of the European Union. Christian Democrat ideas of federalism, social market economy, social justice, and the subsidiarity principle, were the ones to shape the process of European integration, thus becoming a hallmark feature of European supra-national policy. The Christian Democrat idea was inspired by the Roman Catholic social thought, and by the principles of universality and personalism; over time, these have appropriated a new ideological framework which, in addition to core Christian values, became infused with democratic and secular principles embedded into political tenets of Christian democracy. This thesis seeks to demonstrate that the significance of Christian democratic political engagement has been particularly fuelled by transnational associating of Christian Democrats that has begun in 1920s. The reasons of Christian Democrat transnationalism are to be found both in the Christian Democrat concept of a society that transcends the limits of nation and state, and in the political background that gave rise to the allying and joint operation of democratic political forces in Western Europe. Christian Democrat transnationalism implied a transnational space, which reflected in the creation of the European party system and the development of the EU’s political programme. The European People’s Party, as an umbrella of all Christian Democrats in Europe, was the first European political party and also the largest parliamentary group in the European Parliament, whose activities have directly impacted the European Union’s institutional and political architectures. The contribution invested by Christian Democracy and its leaders to the development of EU, as well as the Christian Democrat values framework together with its ideological and political modifications, are the core researching objectives being sought by this thesis. Further, the thesis examines Christian Democrat principles which became incorporated into European legislation, and includes specific examples and stages of Christian Democrat’s transnational operation which was the guarantor of the continuing European integrations, regardless of the political crises threatening to halt this processen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179029/RS//
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectхришћанска демократија, транснационализам, европске интеграције, Европска народна партијаsr
dc.subjectChristian Democracy, transnationalism, European integrations, European People’s Partyen
dc.titleТранснационализам европске хришћанске демократије у XX векуsr
dc.title.alternativeTransnationalism of Еuropean christian democracy in 20th centuryen
dc.typePhD thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record