Show simple item record

The influence of tradition on forming the pattern of corruptive behaviour in Serbia

dc.contributor.advisorČupić, Čedomir
dc.contributor.otherVasović, Mirjana
dc.contributor.otherTrebješanin, Žarko
dc.contributor.otherStanojević, Dobrivoje
dc.creatorJoković, Milica
dc.date.accessioned2019-01-25T15:28:34Z
dc.date.available2019-01-25T15:28:34Z
dc.date.issued2018-09-28
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6514
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19268/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=518286679
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10670
dc.description.abstractПредмет ове докторске дисертације је утицај традиције на формирање коруптивног обрасца понашања у Србији. У првом делу рада анализом је обрађена традиција, културна традиција и однос традиције према корупцији. Наведени су примери како је корупција у прошлости у Србији настала, опстајала и продрла у институције, односно институционални систем у новоформираној државности у Србији после ослобађања од Отоманске империје. Потом је анализирано присуство корупције у народним обичајима и етнолошким записима, као и како је корупција описана у књижевним делима (причама, приповеткама, романима, драмама, загонеткама, пословицама и афоризмима). Посебно је анализирана корупција у антрополошким, етнопсихолошким и карактеролошким студијама у Србији. Предочен је и преглед типологија коруптивних дела најпознатијих светских и наших истраживача корупције и на основу тога понуђена сопствена типологија. У раду су обрађене и институције подложне корупцији. У првом делу рада примењена је анализа садржаја, а у приказу досадашњих истраживањa корупције у свету и Србији компаративна метода. У емпиријском делу примењена је квалитативна метода. У другом делу рада приказано је емпиријско истраживање обављено помоћу технике полуструктурираног интервјуа, односно обављено је квалитативно истраживање. Истраживањем су обухваћене следеће професије: судије, полицајци, лекари, професори, као и грађани различитих занимања. Резултати истраживања показују да је у Србији још дубоко укорењена традиција, и у позитивном и у негативном испољавању. Истраживање је потврдило и да су институције у Србији још под јаким утицајем традиционалних образаца, у овом случају образаца који на основу порука препоручују, одржавају и развијају корупцију. Резултати истраживања потврдили су хипотезе, као и налазе добијене на ii основу анализе књижевних дела и научних истраживања у оквиру антропологије, етнологије, ентопсихологије и карактерологијеsr
dc.description.abstractThe subject of this doctoral dissertation is the influence of tradition on forming the pattern of corruptive behaviour in Serbia. The first part of dissertation contains the analysis of tradition, cultural tradition, and relation of tradition and culture. It also contains the examples of how has corruption in Serbian past originated, sustained and penetrated institutions, i.e. institutional system of Serbia’s newly formed statehood after the liberation from the Ottoman Empire. This part then continues with analysing the presence of corruption in folk customs and ethnological records, as well as of its descriptions in literature (stories, tales, novels, dramas, puzzles, proverbs and aphorisms). Corruption in anthropological, ethno-psychological and characterological studies in Serbia was especially analysed. The first part provides an overview of typologies of corruptive acts by leading foreign and Serbian scholars of corruption, which led to providing own typology. The dissertation also analyses the institutions susceptible to corruption. Content analysis was used in the first part, as well as the comparative method in presenting previous international and Serbian research of corruption. The empirical part had the application of qualitative method. The second part contains qualitative empirical research conducted through the semi-structured interview method. The research encompassed the following professions: judges, police officers, medical doctors, professors, as well as citizens of various professions. The results show that tradition is still deeply rooted in Serbia, both in its positive and negative expressions. The research confirmed that institutions in Serbia are still under strong influence of traditional patterns, in this case those patterns which according to messages recommend, maintain and develop corruption. The results of the research confirmed the hypotheses, as well as the findings acquired through the analysis of both the literature and scientific research in anthropology, ethology, ethno-psychology and characterologyen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179076/RS//
dc.rightsAutorstvo 3.0 Srbija (CC BY 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectкорупција, мито, подмићивање, изнуђивање, традиција, културна традиција, обичаји, коруптивни образац, институције, властsr
dc.subjectcorruption, bribe, bribing, extortion, tradition, cultural tradition, customs, corruptive pattern, institutions, authorityen
dc.titleУтицај традиције на формирање коруптивног обрасца понашања у Србијиsr
dc.title.alternativeThe influence of tradition on forming the pattern of corruptive behaviour in Serbiaen
dc.typePhD thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record