Show simple item record

The role of travel agencies in the placement of Serbian geospace in the tourism market

dc.contributor.advisorJovičić, Dobrica
dc.contributor.otherStanković, Stevan
dc.contributor.otherStankov, Uglješa
dc.creatorStanić Jovanović, Sara D.
dc.date.accessioned2019-01-18T09:44:48Z
dc.date.available2019-01-18T09:44:48Z
dc.date.issued2017-05-04
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6479
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19213/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=1536792520
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10641
dc.description.abstractСавремени туризам захтева развијен научни прилаз дефинисан кроз детаљну анализу економских, социо-културних, еколошких и других ефеката као последица његовог динамичног развоја по геопростор у коме се одвијају туристичка кретања. Туристичке агенције као привредна предузећа која представљају посредника између понуде и тражње, својим пословањем на туристичком тржишту доприносе стварању различитих односа који настају као последица развоја туризма унутар одређених геопростора. Геопростор Србије могуће је у форми туристичких аранжмана као унапред припремљених паушалних или пакет путовања успешно пласирати у оквирима домаћег и међународног туристичког тржишта посредством туристичких агенција које послују у земљи. У оквиру докторске дисертације посебна пажња је усмерена ка идентификацији улоге туристичких агенција у пласману атрактивних садржаја геопростора Србије на туристичком тржишту и утврђивању значаја пласмана геопростора Србије посредством туристичких агенција на туристичком тржишту, као дела укупних туристичких кретања и њихов допринос развоју туризма на подручју геопростора Србије, као циљевима рада; као и идентификовању њихове улоге као фактора унапређења рецептивног пословања у пласману атрактивних садржаја геопростора Србије на туристичком тржишту. Методе истраживања примењене у докторској дисертацији чине метод анализе прикупљених података, дедуктивни метод, метод техничке анализе, синтеза прикупљених података, метод субјективних ставова и историјско-генетски метод, док у оквиру метода прикупљених података значајну улогу имају дескриптивни метод који се заснива на описним објашњењима и компаративни метод путем којег се упоређују прикупљени подаци. У докторској дисертацији су истражене организационо- кадровске и квалитативне карактеристике пословања туристичких агенција у Србији, у односу на ниво и стање техничке опремљености и људских ресурса, као и начини пословања на туристичком тржишту.sr
dc.description.abstractModern tourism demands developed scientific approach defined through a detailed analysis of the economic, socio-cultural, environmental and other effects as a result of its dynamic development by geospace where tourism trends occur. Travel agencies, as the commercial enterprises which are intermediaries between supply and demand, contribute, through its operations in the tourism market, to the formation of different relationships that arise as a consequence of the development of tourism within certain geospace. Serbian geospace can exist in the form of holiday packages prepared in advance, as a lump or travel package successfully placed within the domestic and international tourism market by tourist agencies operating in the country. In this dissertation, special attention was directed towards the identification of the role of travel agencies in the placement of Serbian geospace attractive content in the tourism market and the importance of determining the placement of Serbian geospace through travel agencies in the tourism market, as a part of the overall tourism trends and their contribution to the development of tourism in the geospace of Serbia, as working objectives; as well as identifying their role as a factor in improving receptive business in the placement of Serbian geospace attractive content in the tourism market. Research methods applied in this doctoral dissertation consist of a method of analysis of the collected data, deductive method, method of technical analysis, synthesis of the data collected, the method of subjective attitudes and historical and genetic method, while under the method of collected data, descriptive method has a significant role and it is based on descriptive explanations and a comparative method using which the collected data can be compared. This doctoral dissertation examines the organizational, staffing and qualitative characteristics of travel agencies in Serbia, in relation to the level and condition of their technical equipment and human resources, and the ways of doing business in the tourism market. Particular attention is focused on exploring forms of tourism that dominate the supply of travel agencies in Serbia, as well as the inclusion of certain tourist motives and values in the travel package offer for domestic destinations, regarding the existence of the reasons why travel agencies do not include domestic destinations in the offer of travel arrangements.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Географски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija (CC BY-NC-SA 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectтуристичке агенције, геопростор Србије, пласман, туристичко тржиште, улогаsr
dc.subjecttravel agency, Serbian geospace, placement, tourism market, the roleen
dc.titleУлога туристичих агенција у пласману геопростора Србије на туристичком тржиштуsr
dc.title.alternativeThe role of travel agencies in the placement of Serbian geospace in the tourism marketen
dc.typePhD thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record