Show simple item record

Biology and ecology of invasive species Aster lanceolatus Willd. complex

dc.contributor.advisorObratov-Petković, Dragica
dc.contributor.otherBjedov, Ivana
dc.contributor.otherĐukić, Matilda
dc.contributor.otherBelanović-Simić, Snežana
dc.contributor.otherVeselinović, Milorad
dc.creatorNešić, Marija M.
dc.date.accessioned2019-01-18T09:39:06Z
dc.date.available2019-01-18T09:39:06Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6503
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19251/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513638044
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10639
dc.description.abstractPredmet istraživanja doktorske disertacije je ekologija i biologija invazivne vrste Aster lanceolatus Willd. complex (fam. Compositae). U okviru ovog predmeta, definisani su ciljevi planiranih istraživanja: da se utvrde kvantitativni odnosi vrste A. lanceolatus i drugih cenobionata na staništima koja su zahvaćena invazijom ove vrste; da se utvrde i objasne mehanizmi kojima vrsta utiče na procese u istraživanim ekosistemima; da se utvrdi uloga generativnog i vegetativnog razmnožavanja u procesu širenja vrste A. lanceolatus; da se utvrde kauzalni odnosi između regionalnog klimatskog modela i predikcije rasprostranjenja vrste i da se izvrši analiza rizika od vrste A. lanceolatus. Istraživanja su sprovedena na terenu i laboratoriji po utvrđenoj metodologiji. Rezultati istraživanja su pokazala da vrsta A. lanceolatus naseljava staništa na kojima su izražene različite vrste poremećaja, da je dominantna na većini istraživanih lokaliteta i da potiskuje druge vrste u zajednicama i staništima na kojima se nalazi, čime je i potvrđena prva postavljena hipoteza. Postavljena hipoteza da vrsta A. lanceolatus utiče na osobine zemljišta i tako doprinosi svojoj kompetitivnosti nije u potpunosti potvrđena. Sa druge strane, hipoteza ne može da bude ni odbačena, jer su određene promene u zemljištu konstatovane. Gajenjem biljaka u hidrokulturi je utvrđeno da vrsta A. lanceolatus ima snažan vegetativan rast, da u početnoj fazi rasta alocira resurse u podzemni deo, da pri interspecijskoj kompeticiji često nadjačava vrstu Achillea millefolium L., kao i da ima veliki potencijal za vegetativno razmnožavanje. Rezultati dobijeni gajenjem biljaka u hidrokulturi i ispitivanjem klijavosti semena potvrđuju hipotezu da je i vegetativno i generativno razmnožavanje značajno za proces širenje vrste A. lanceolatus. Uz rezultate sprovedenih bioloških testova, identifikacija i kvantifikacija 14 fenolnih jedinjena u biljnim organima vrste A. lanceolatus predstavljaju potvrdu alelopatskog dejstva ove vrste, čime je i potvrđena postavljena hipoteza. Hipoteza da klimatske karakteristike utiču na širenje invazivne vrste A. lanceolatus je potvrđena, jer su rezultati primenjenog modela pokazali, da će sa povećanjem temperature rasti i potencijal širenja ove vrste.sr
dc.description.abstractThis dissertation sets out to investigate the ecology and biology of invasive species Aster lanceolatus Willd. complex (fam. Compositae). The aim of this study was: to determine the quantitative relations of A. lanceolatus with other coexisting species in invaded habitats; to identify and explain the mechanisms by which this species influences the processes in ecosystems; to determine the role of generative and vegetative reproduction in the A. lanceolatus invasion success; to determine the causal relationship between the regional climate model and a prediction of a species distribution and to conduct the risk analysis of A. lanceolatus. The study was conducted in the field and laboratories by the established methodology. The results have shown that A. lanceolatus inhabits the disturbed habitats suppressing other species in communities and thus the first hypothesis was confirmed. It was hypothesized that the species A. lanceolatus affect soil properties, contributing to its competitiveness. This hypothesis was not fully confirmed since the results were variable. However, certain changes ascertained. Research has shown that the species A. lanceolatus has a strong vegetative growth. Initially, it allocates resources to the underground vegetative parts. In addition, it has great potential for vegetative reproduction and outcompetes Achillea millefolium in hydroponic culture. The results obtained by growing plants in hydroponic culture and seed testing showed that vegetative and generative reproductions have the same importance in the expansion of A. lanceolatus range. From the present study, it can be concluded that allelochemicals are present in the aqueous extracts of A. lanceolatus and in the soil infested with this plant. In addition 14 phenolic compounds were identified and quantified in A. lanceolatus tissue. The results confirmed the allelopathic effects of A. lanceolatus, and thus confirmed given the hypothesis. The hypothesis that climatic characteristics influence the spread of invasive species A. lanceolatus was also confirmed, since the results of the applied species distribution model showed that the potential spread of this species would rise with increasing temperature.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Шумарски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectAster lanceolatus Willd. complex, invazivne vrste, alelopatija, reproduktivni potencijal, klimatske promene, predikcija širenjasr
dc.subjectAster lanceolatus Willd. complex, invasive species, allelopathy, reproductive potential, climate change, prediction of range expansionen
dc.titleBiologija i ekologija invazivne vrste Aster lanceolatus Willd. complexsr
dc.title.alternativeBiology and ecology of invasive species Aster lanceolatus Willd. complexen
dc.typePhD thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record