Show simple item record

Contribution of the Serbian Armed Forces to peacebuilding and peacekeeping in the world

dc.contributor.advisorMladenović, Miroslav
dc.contributor.otherJeftić, Zoran S.
dc.contributor.otherVisković, Ivo
dc.creatorZotović, Mileva
dc.date.accessioned2019-01-18T09:31:00Z
dc.date.available2019-01-18T09:31:00Z
dc.date.issued2018-10-03
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6466
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19192/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513314229
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10605
dc.description.abstractПолазећи од уверења да у савременом свету постоји изузетно висок ниво узајамне зависности држава и региона, односно недељивост безбедности на глобалном нивоу, Република Србија се у свом деловању на спољнополитичком плану залаже за афирмацију концепта кооперативне безбедности. Сматрајући да се развијањем процеса сарадње на билатералном и мултилатералном плану може знатно допринети националној безбедности, залаже се за јачање улоге Уједињених нација као светске организације, добијање статуса чланице Европске уније и активно учешће у програму НАТО „Партнерство за мир“, уз став о неутралности земље у односу на постојеће војне савезе. Током претходне деценије (нарочито последњих неколико година) евидентна је експанзија у погледу употребе Војске Србије у мултинационалним операцијама. Уз изузетно повећање броја ангажованих припадника Министарства одбране и Војске Србије, проширен је и оквир деловања – поред мисија Уједињених нација наша земља учествује и у мултинационалним операцијама Европске уније. Као један од оснивача Покрета несврстаних земаља, у условима блоковске поделе света, Југославија је међу чланицама Уједињених нација била веома запажена због свог учешћа у мировним мисијама, чиме је давала конкретан допринос очувању мира у свету. У измењеним међународним околностима након „хладног рата“, природа сукоба у свету се битно променила (са међудржавног, тежиште сукоба је померено на ниво унутар држава), а самим тим и начин њиховог решавања. Настављајући традицију учешћа у мировним операцијама Уједињених нација, наша земља даје знатан допринос савременим мултидимензионалним операцијама...sr
dc.description.abstractStarting from the belief that there is a very high level of interdependence between countries and regions in the modern world, that is indivisibility of security at a global level, the Republic of Serbia, acting on its foreign policy plan, advocates affirmation of cooperative security concept. Considering the fact that development of cooperation at a bilateral and multilateral level can significantly contribute to national security, it advocates strengthening of the role of the UN as the world organization, getting the status of the EU member and active participation in the NATO programme “Partnership for Peace”, taking into account the opinion on neutrality of the country in relation to the existing military alliances. During the previous decade (particularly the last couple of years) the expansion in terms of the Serbian Armed Forces engagement in multinational operations has been obvious. In addition to a significant increase in the number of the engaged Ministry of Defence and Serbian Armed Forces personnel, the engagement framework has been expanded – besides the UN missions our country participates in the EU multinational operations, as well. As one of the founders of the Non-Aligned Movement, in the condition of the world division into blocs, Yugoslavia was rather noticeable among the UN members due to its participation in peacekeeping missions, thus giving a concrete contribution to peacekeeping in the world. In the changed international circumstances after the Cold War, the nature of conflicts in the world has largely changed (the focus of conflicts has been transferred from intercountry to a level of intracountry conflicts), and the way of their resolution, as well. Following the tradition of participation in the UN peacekeeping operations, our country gives a significant contribution to contemporary multidimensional operations...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет безбедностиsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмисије Војске Србије, мултинационалне операције Уједињених нација и Европске уније, национална безбедност, међународна безбедност, међународна војна сарадња, родна димензија мултинационалних операција, медијско извештавањеsr
dc.subjectSAF missions, UN and EU multinational operations, national security, international security, international military cooperation, gender dimension of multinational operations, media reportingen
dc.titleДопринос Војске Србије изградњи и очувању мира у светуsr
dc.title.alternativeContribution of the Serbian Armed Forces to peacebuilding and peacekeeping in the worlden
dc.typePhD thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record