Show simple item record

dc.contributor.advisorZdravković, Sunčica
dc.contributor.otherTodorović, Dejan
dc.contributor.otherMarković, Slobodan
dc.contributor.otherTošković, Oliver
dc.contributor.otherZdravković, Sunčica
dc.creatorJakovljev, Ivana
dc.date.accessioned2019-01-16T15:09:02Z
dc.date.available2019-01-16T15:09:02Z
dc.date.issued2018-09-17
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija153718467613136.pdf?controlNumber=(BISIS)107769&fileName=153718467613136.pdf&id=11947&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=107769&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije153718478172027.pdf?controlNumber=(BISIS)107769&fileName=153718478172027.pdf&id=11948&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije153718478172027.pdf?controlNumber=(BISIS)107769&fileName=153718478172027.pdf&id=11948
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10590
dc.description.abstractU ovoj studiji, sprovedeno je deset eksperimenata kako bi se ispitale karakteristike i mehanizam uticaja jezika u procesu diskriminacije boja. Karakteristike uticaja jezika su ispitivane u prvom delu studije kroz testiranje efekta kategoriĉke percepcije boja (KPB efekta) na granicama kategorija boja u srpskom jeziku: (1) plavo i teget i (2) crveno i bordo, kod govornika ĉiji je maternji jezik srpski i dvojeziĉnih govornika maĊarskog i srpskog jezika. Pre sprovoĊenja eksperimenata, primenom zadatka izlistavanja boja je, po prvi put, ispitivana kognitivna zasićenost naziva za boje u srpskom jeziku. Rezultati ovog zadatka su pokazali da su nazivi plavo i crveno visoko kognitivno zasićeni za govornike srpskog jezika, te se mogu klasifikovati kao osnovni nazivi, dok se teget i bordo mogu klasifikovati kao zasićeni ne-osnovni nazivi koji su na putu da steknu status osnovnih. Rezultati sprovedenih eksperimenata su pokazali da se, kod govornika ĉiji je maternji jezik srpski, KPB efekat moţe zabeleţiti i u zadatku diskriminacije plavih nijansi (eksperiment 1) i u zadatku diskriminacije crvenih nijansi (eksperiment 2). Nasuprot tome, kod dvojeziĉnih govornika, KPB efekat je zabeleţen samo u diskriminaciji crvenog dela prostora boja (eksperiment 4) koji je na sliĉan naĉin opisan u oba jezika ovih govornika. Dobijeni rezultati govore u prilog prethodnim nalazima da KPB efekat zavisi od naĉina na koji pojedinaĉni jezici opisuju prostor boja i dopunjuju ih prvom demonstracijom KPB efekta u zadatku diskriminacije crvenog dela prostora boja. Takođe, dobijeni rezultati pokazuju da je kognicija boja dvojeziĉnih govornika pod uticajem jezika koji uĉestalije koriste, ĉime se dopunjuju prethodni nalazi o kompleksnosti dvojeziĉne kognicije boja. Mehanizam uticaja jezika u procesu diskriminacije boja je ispitivan u drugom delu studije kroz testiranje uloge verbalnog i vizuelnog kodiranja u KPB efektu. Dve vrste kodiranja su ispitivane u zadacima diskriminacije plavih i zelenih nijansi u kojima je primenjena verbalna ili vizuelna interferencija, koja je osmišljena za potrebe ove studije. Dobijeni rezultati su potvrdili implikacije jedne struje prethodnih studija i pokazali da tip kodiranja zavisi od memorijskog opterećenja zadatka diskriminacije – u zadacima bez memorijskog opetrećenja, KPB efekat se dominantno zasnivao na vizuelnom kodiranju (eksperimenti 5-8), dok se u zadacima sa memorijskim opterećenjem, dominatno zasnivao na verbalnom kodiranju (eksperiment 9). Dobijeni rezultati su, takođe, pokazali da odnos dve vrste kodiranja zavisi od vrste interferencije primenjene u zadatku diskriminacije boja – primena verbalne interferencije je usmeravala paţnju ispitanika na verbalni aspekt zadatka, ĉak i kad je vizuelno kodiranje bilo dominantno (eksperimenti 5-7). MeĊutim, kada je u zadatku diskriminacije primenjena vizuelna interferencija (eksperimenti 8 i 10) to nije bio sluĉaj – tada su ispitanici obraćali dodatnu paţnju na vizuelne aspekte zadatka. Ovakvi rezultati ukazuju na kompleksnu interakciju jezika i drugih kognitivnih procesa i proširuju prethodne nalaze o sloţenom mehanizmu uticaja jezika u procesu diskriminacije boja. Demonstracijom KPB efekta u još jednom savremenom jeziku, u ovoj studiji je potvrđeno shvatanje o tome da naĉin na koji jezici opisuju prostor boja ima kompleksan uticaj na izvedbu govornika u kognitivnim zadacima sa obojenim stimulusima. Ispitivanje specifiĉne jeziĉke kategorizacije prostora boja u srpskom jeziku nam je omogućilo da pokaţemo da KPB efekat nije vezan samo za nazive za boje koji se u jeziku smatraju osnovnim i na osnovu toga iznesemo predlog o razmatranju KPB efekta u kontekstu šire grupe naziva za boje u jezicima. Na taj naĉin, ispitivanje KPB efekta bi se moglo proširiti na veću grupu jezika i na razliĉite delove prostora boja, što bi znaĉajno doprinelo razumevanju njegove prirode. Na kraju, ĉinjenica da je u ovoj studiji, po prvi put, ispitivana kognicija boja govornika srpskog jezika, omogućila nam je da pruţimo preliminarne rezultate o reĉniku boja srpskog jezika iz ugla kognitivne psihologije.sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsAttribution
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectkategoriĉka percepcija boja, diskriminacija boja, nazivi za boje, srpski jeziksr
dc.titleKarakteristike i mehanizam uticaja jezika u procesu diskriminacije bojasr
dc.typeDoktorska disertacijasr


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record