Приказ основних података о дисертацији

Effect of load type and motor task on the force-velocity relationship

dc.contributor.advisorNedeljković, Aleksandar
dc.contributor.otherKoprivica, Vladimir
dc.contributor.otherJarić, Slobodan
dc.contributor.otherRadovanović, Dragan
dc.contributor.otherKnežević, Olivera
dc.creatorĆosić, Marko
dc.date.accessioned2019-01-11T13:30:43Z
dc.date.available2019-01-11T13:30:43Z
dc.date.issued2018-06-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6449
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19171/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50880015
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10583
dc.description.abstractИако је мишићна релација сила-брзина последњих година предмет бројних истраживања, она се разликују по извору оптерећења (слободни тегови, тежински прслуци и појасеви, еластичне гуме), величини спољашњег оптерећења (мали опсег), режиму мишићне контракције, карактеристикама испитаника, коришћених варијабли итд. Поред наведеног, постоје и недоумице везане за саму релацију и њену практичну примену. Претпоставка је да би стандардизовани протоколи тестирања спроведени на Смит машини требало да обезбеде упоредивије податке када се механичке особине мишића руку и ногу процењују кроз параметре релације сила-брзина. Циљ ове студије било је испитивање утицаја врсте оптерећења и моторичког задатка на релацију сила-брзина, као и могућност генерализације параметара релације сила-брзина при различитим сложеним (вишезглобним) моторичким задацима. У студији је учествовало 15 мушких испитаника који су изводили избачај са груди (BPT) и скок из получучња (SJ) при три врсте оптерећења опсега од 20 kg до 80 kg (7 оптерећења). Уместо додавања тегова на шипку (комбиновано оптерећење - К), гравитациона врста оптерећења (G) је добијена коришћењем дугачких растегнутих еластичних гума које су деловале насупрот покрету. Инерциона врста оптерећења (I) добијена је тако што је на шипку додавано оптерећење у виду тегова, али су еластичне гуме деловале силом у смеру покрета, а супротно од смера дејства гравитационе силе. Из релације сила-брзина добијени су параметар максималне силе (F0), брзине (V0) и снаге (Pmax), као и параметар а који представља нагиб релације. Поред параметара релације, испитаницима је извршена директна процена максималне силе при потиску са груди (BP) и при получучњу (SS), и то помоћу тестова за процену максималне изометријске силе (Fiso) и једног максималног понављања (1RM)...sr
dc.description.abstractAlthough muscular force-velocity relationship in recent years is subject of numerous studies, it can vary by source of load (free weights, weight vests and belts, rubber bands), the magnitude of the external load (small), the regime of muscle contractions as well as characteristics of the sample used variables and etc. In addition, there are also concerns regarding the force-velocity relationship itself, and its practical application. It is assumed that standardized testing protocols implemented on the Smith machine should provide more comparable data when the mechanical properties of the arms and legs muscles estimate through the parameters of the force-velocity relationship. The aim of this study was to investigate the effect of load type and motor task on the force-velocity relationship as well as the possibility of generalization of force-velocity relationship parameters obtained from different multi-joint motor tasks. In the study, 15 male subjects performed bench press throw (BPT) and squat jump (SJ) in three types of load, each with seven different load magnitudes from 20 kg to 80 kg. Instead of adding weight to the barbell (combined type of load - K), a gravitational type of the load (G) was obtained by the use of long stretched rubber bands which acted as opposed to movement. Inertial type of load (I) obtained as the combined type of load, but the force of rubber bands operates in the direction of movement and against gravity. A parameter of the maximum force (F0), velocity (V0), power (Pmax), and parameter a which represents the slope, were obtained from the force-velocity relationship. In addition to the parameters of the force-velocity relationship, also and maximum force was tested by performing bench press (BP) and semi squat (SS), both for the maximal isometric force (Fiso) and for one repetition maximum (1RM). All testing protocols were conducted on the same modified Smith mashine...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитањаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/175037/RS//
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija (CC BY-NC-SA 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectрелација сила-брзина, линеарна регресија, конкурентна валидност, сила, брзина, снага, избачај са груди, скок из получучња, гравитациja, инерциjasr
dc.subjectforce-velocity relationship, linear regression, concurent validity, force, velocity, power, bench press throw, squat jump, gravity, inertiaen
dc.titleУтицај врсте оптерећења и моторичког задатка на релацију сила-брзинаsr
dc.title.alternativeEffect of load type and motor task on the force-velocity relationshipen
dc.typePhD thesis


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији