Show simple item record

The role of the textbooks in the process of acquiring music literacy in lower grades of primary school students

dc.contributor.advisorTrebješanin, Biljana
dc.contributor.otherĐurđanović, Miomira M.
dc.contributor.otherLelea, Jon
dc.contributor.otherBanđur, Veljko
dc.contributor.otherIvanuš Grmek, Ivana
dc.creatorStojanović, Radmila N.
dc.date.accessioned2018-12-10T11:51:59Z
dc.date.available2018-12-10T11:51:59Z
dc.date.issued2011-07-11
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6262
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18893/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=2049079419
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10316
dc.description.abstractЦиљ овог рада представља добијање конкретних сазнања о заступљеним мето- дичким приступима и о квалитету садржаја у савременим уџбеницима музичке културе различитих издавача (Едука, Завод за уџбенике, Клет и Креативни центар) намењених музичком описмењавању ученика млађег школског узраста ради стварања основе за унапређивање уџбеничких комплета за наставу музичке културе. До одређених сазнања дошли смо помоћу формираних критеријума (систем категорија) за процену квалитета уџбеника музичке културе од првог до четвртог разреда општеобразовне школе у дефинисаној области почетна музичка писменост. Конкретни резултати добијени су спровођењем два истраживања: 1) анализа уџбеничких комплета различитих издавача помоћу конструисаних инструмената за две супстанцијалне уџбе- ничке јединице у процесу музичког описмењавања – уџбеник и носач звука (CD) и 2) испитивање мишљења учитеља (N = 340) о корисности компонената уџбеника за процес музичког описмењавања које смо реализовали помоћу конструисаног анкетног упитника (УМО 016). У раду се примењује дескриптивна метода, метода теоријске анализе, квантита- тивна и квалитативна анализа. При обради података коришћени су поступци и показате- љи дескриптивне статистике: дистрибуција учесталости, мере учесталости (фреквенције и проценти), мере просека (аритметичка средина) и процена варијабилности (стандардна девијација). Подаци анализе јединица садржаја уџбеничког комплета обрађени су фре- квенцијски и процентуално. На основу добијених резултата анализе уџбеничких комплета сазнајемо да сви издавачи примењују принцип рада од звука ка нотној слици, да примењују различите методичке приступе у реализацији потребних садржаја и да су заступљени садржаји у уџбенику из угла музичког описмењавања неуједначеног квалитета. Налази истраживања мишљења учитеља о квалитету, односно о степену корисности одређених компонената уџбеника за музичко описмењавање добијених посредством анкетног упитника у потпу- ности се подударају са нашим теоријским разматрањем проблема...sr
dc.description.abstractThe aim of this thesis is gaining thorough knowledge about the applied methodological approaches in the quality of contents in the contemporary Music culture textbooks of different publishers (Еduka, Zavod za udzbenike, Klet and Kretaivni centar), aimed at musical literacy of the lower grades primary school students, for the purpose of making a solid foundation for improving resource packs for teaching Musical culture. Certain knowledge was gained by the formed criteria (category system) for evaluation the quality of the Music culture textbooks in the lower grades (1st-4th) of the primary school in the defined field of the initial musical literacy. The definite results were gained by conducting two types of the research: 1) analysis of different textbooks with resource packs of different publishers by the aid of constructed instruments for two substantial textbook units in the process of obtaining musical literacy – text book with the audio recording (CD) and 2) examining the teachers' attitudes (N = 340) about the usefulness of the units of the course book for the process of obtaining musical literacy, realised by the constructed questionnaire (UMO 016). In the paper, we are applying descriptive method, method of theoretical analysis, quantitative and qualitative analysis. Data processing included the procedures and descriptors of descriptive statistics: distribution of the frequency, measures of frequency (frequencies and percentage), arithmetical mean and estimation of variability (standard deviation). Data of the analysis of the units of the contents are processed in frequency and percentage. Based on the given results of the analysis of the textbooks with recourse packs, we learnt that the authors of the stated publishers applied the principle of work from sound to the note picture, different methodological approaches in realisation of the needed contents, and that the applied contents in the textbooks from the angle of musical gaining literacy, and of an unequal quality. Findings of the research of thoughts of teachers about the quality, i.e. the degree of usefulness of certain textbook of Musical gaining literacy components were obtained by the means of the questionnaire and fully match our theoretical discussion of the problem. Results of the teachers' replies about the textbooks they mostly choose and use in their teaching and the results of the quantitative-qualitative research of the textbook from the aspect of musical gaining literacy of students do not rank the four publishers in the same order. Results of the systematically organised and scientifically founded analysis of substantial textbook units for work with sound (textbook and a CD) are not in accordance with the results gathered about teachers' attititudes and they are in favour of two publishers' resource packs which are not very frequently used in teaching...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Учитељски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЦиљ овог рада представља добијање конкретних сазнања о заступљеним мето- дичким приступима и о квалитету садржаја у савременим уџбеницима музичке културе различитих издавача (Едука, Завод за уџбенике, Клет и Креативни центар) намењених музичком описмењавању ученика млађег школског узраста ради стварања основе за унапређивање уџбеничких комплета за наставу музичке културе. До одређених сазнања дошли смо помоћу формираних критеријума (систем категорија) за процену квалитета уџбеника музичке културе од првог до четвртог разреда општеобразовне школе у дефинисаној области почетна музичка писменост. Конкретни резултати добијени су спровођењем два истраживања: 1) анализа уџбеничких комплета различитих издавача помоћу конструисаних инструмената за две супстанцијалне уџбе- ничке јединице у процесу музичког описмењавања – уџбеник и носач звука (CD) и 2) испитивање мишљења учитеља (N = 340) о корисности компонената уџбеника за процес музичког описмењавања које смо реализовали помоћу конструисаног анкетног упитника (УМО 016). У раду се примењује дескриптивна метода, метода теоријске анализе, квантита- тивна и квалитативна анализа. При обради података коришћени су поступци и показате- љи дескриптивне статистике: дистрибуција учесталости, мере учесталости (фреквенције и проценти), мере просека (аритметичка средина) и процена варијабилности (стандардна девијација). Подаци анализе јединица садржаја уџбеничког комплета обрађени су фре- квенцијски и процентуално. На основу добијених резултата анализе уџбеничких комплета сазнајемо да сви издавачи примењују принцип рада од звука ка нотној слици, да примењују различите методичке приступе у реализацији потребних садржаја и да су заступљени садржаји у уџбенику из угла музичког описмењавања неуједначеног квалитета. Налази истраживања мишљења учитеља о квалитету, односно о степену корисности одређених компонената уџбеника за музичко описмењавање добијених посредством анкетног упитника у потпу- ности се подударају са нашим теоријским разматрањем проблема.sr
dc.subjectmusical literacy, initial musical literacy, the process of musical gaining literacy, lower primary school age, textbook, resource pack, particularities of the Musical culture textbook, subject Musical culture, teachersen
dc.titleУлога уџбеника у процесу музичког описмењавања ученика млађих разреда основне школеsr
dc.title.alternativeThe role of the textbooks in the process of acquiring music literacy in lower grades of primary school studentsen
dc.typePhD thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record