Show simple item record

Limits of legislative function of parliaments in modern states

dc.contributor.advisorVučić, Olivera
dc.contributor.otherPetrov, Vladan
dc.contributor.otherPajvančić, Marijana
dc.creatorPásztor, Bálint I.
dc.date.accessioned2018-12-10T11:46:16Z
dc.date.available2018-12-10T11:46:16Z
dc.date.issued2018-09-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6288
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18936/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515300273
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10280
dc.description.abstractСматрамо да се основано може поставити питање: да ли је парламент још увек носилац законодавне власти, или парафразирајући Хобса: претпоставља се ко је законодавац, али да ли се и зна? Предмет ове дисертације су ограничења са којима се парламент данас суочава приликом вршења своје нормативне улоге. Та ограничења су унутрашње и спољашње природе, класична и нова. У модерном времену, у којем су ефикасност и брзина кључна очекивања, чини се да парламент као законодавац губи дах и суочава се са бројним ограничењима у извршавању своје – како се вековима сматрало – „основне функције”: законодавне надлежности. Теза да тежиште власти све више прелази на егзекутиву и у земљама са парламентарним системом државне власти није више новина. Парламент се, међутим, не суочава само са лимитима које пред њега стављају надлежности владе у законодавном поступку. Кључна улога политичких партија, релативизација класичног појма суверености и други, до сада недовољно истражени лимитирајући фактори законодавне улоге парламента доводе до модификације његове функције у савременој држави. Циљ дисертације је да кроз пажљиву селекцију неопходних стручних извора и ослањајући се на деценијско искуство у својству народног посланика у Народној скупштини Републике Србије прецизно утврдимо и рационално истражимо сазнања и изразимо научни став о улози савременог парламента у светлости ограничења његове законодавне функције. Пошли смо од хипотезе да је законодавна функција парламента сужена због устава као бедема, због активности владе као све значајнијег актера законодавства, политичких странака, односно нових учесника у законодавном поступку с једне стране, као и због релативизације суверености у условима међународних интеграција и утицаја глобалних економских токова с друге стране, што све доводи до модификације улоге савременог парламента.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectустав, нормативна надлежност, законодавна функција, законодавне процедуре, интегрисано законодавство, парламент, влада, политичке странке, релативизација сувереностиsr
dc.subjectThe following question can be raised: Are parliaments still the true bearers of the legislative power, or paraphrasing Hobbes: it is assumed who the legislator is, but is it also known? The subject of this thesis are the limits that parliaments are facing today while exercising their normative roles. These limitations are both internal and external, and may be traditional or of new origin. Today efficiency and speed are key expectations, it seems that parliaments as legislators are losing their breath and are facing many limitations in their role that has for centuries been their ”basic one”: their legislative role. The fact that the focus of power is increasingly shifting towards the executive branch of power even in countries with parliamentary systems of governance is not a novelty anymore. Parliaments, however, do not only face the limits placed before them by the governments throughout the legislative process. The key role of political parties, the relativization of the classical concept of sovereignty, and other limiting factors of the legislative role of parliaments, which need further examination, may lead to the modification of their functions in modern states. The aim of the dissertation is to through thoroughly selected scientific sources and relying on a decade-long experience as Member of the National Assembly of the Republic of Serbia precisely determine and rationally examine and draft an academic position about the role of parliaments today with regard to the limitations in their legislative function. We started off from the hypothesis that the legislative function of parliaments is set by the constitution, and narrowed by the ever increasing role of the governments in the legislative process, by political parties and other participants in the legislative procedure, as well as by the relativization of national sovereignty in the framework of international integration and also by the impact of global economic flows.en
dc.titleОграничења законодавне функције парламента у савременој државиsr
dc.title.alternativeLimits of legislative function of parliaments in modern statesen
dc.typePhD thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record