Show simple item record

Analysis of mitochondrial DNA variability of residents of the Republic of Serbia : population genetics, phylogenetic and phylogeographic perspectives.

dc.contributor.advisorKovačević -Grujičić, Nataša
dc.contributor.otherStevanović, Milena
dc.contributor.otherStojković, Biljana
dc.contributor.otherAleksić, Jelena
dc.creatorDavidović, Slobodan B.
dc.date.accessioned2018-12-10T11:45:10Z
dc.date.available2018-12-10T11:45:10Z
dc.date.available2020-07-03T08:06:40Z
dc.date.issued2018-09-24
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6281
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10255
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18922/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=1025198258
dc.description.abstractсавременим људским популацијама Европе резултат су веома комплексних еволуционих, демографских и културолошких процеса који су се одвијали на простору Европе током више хиљада година. Међу најважнијим процесима издвајају се пост-глацијална реколонизација Европе, ширење пољопривреде током неолита (неолитска транзиција) и бројне миграције људских популација, попут миграција индоевропских народа током бронзаног доба и Велике сеобе народа у раном средњем веку. Балканско полуострво је имало важну улогу током целокупне историје људске врсте на евроазијском континенту због тога што је представљало важан миграцијски коридор преко којег су се одвијале миграције од праисторије па све до савременог доба. Такође, током последњег леденог максимума Балканско полуострво је представљало један од глацијaлних рефугијума са којег је отпочела пост-глацијaлна реколонизација Европе. Имајући у виду да српска популација насељава централни део Балканског полуострва, у овој популацији се могу очекивати генетички трагови комплексних демографских процеса. Предмет истраживања ове докторске дисертације било је испитивање варијабилности митохондријске ДНК (мтДНК) у савременој популацији Србије са популационо генетичког, филогенетског и филогеографског аспекта. У ту сврху анализирана је варијабилност првог и другог хиперваријабилног сегмента (HVS-I и HVS-II) и полиморфизми кодирајућег региона мтДНК код 172 испитаника чији су преци по женској линији из последње две генерације декларисаног српског етницитета. Поред тога, одабрано је и комплетно секвенцирано 58 митогенома који су анализирани у циљу бољег разумевања еволуције појединих мтДНК хаплогрупа, као и утврђивања доприноса различитих миграција у обликовању садашњег обрасца варијабилности митохондријског генског пула српске популације. У српској популацији заступљене су већином мтДНК хаплогрупе/подхаплогрупе карактеристичне за европске популације, а њихове учесталости и параметри генетичке разноврсности налазе сe у распону вредности детектованих у осталим европским популацијама. Српска популација није генетички диференцирана у односу на друге јужнословенске популације и у свим анализама заузима централну позицију између јужнословенских популација источног и западног дела Балканског полуострва. Највећи проценат HVS-I и HVS-I/HVS-II хаплотипова становништво Србије дели са географски блиским популацијама Балканског полуострва из јужнословенске групе, где су детектовани и потенцијално приватни хаплотипови...sr
dc.description.abstractGenetic structure and clinal distribution of genetic variation in contemporary human populations in Europe are the results of interplay between exceptionally complex evolutionary, demographic and cultural processes which took place in Europe during several thousand years. Among the most important processes are post-glacial recolonization of Europe, spread of farming during the Neolithic period (Neolithic transition) and numerous migrations of human populations such as Bronze Age migrations of Indo-Europeans and migrations during the Migration Period that occurred in the Early Middle Ages. The Balkan Peninsula played an important role during the entire history of humankind in Europe and Asia because it served as an important migration corridor starting from prehistoric to present days. Furthermore, during the last glacial maximum, this region was one of the glacial refugia from which the post-glacial recolonization of Europe was initiated. Since Serbian population inhabits the central part of the Balkan Peninsula, this population may harbour genetic traces of past complex demographic processes that were occurring in the Balkans over time. The subject of this doctoral thesis was the study of the mitochondrial DNA (mtDNA) variability in a contemporary population of Serbia from population genetics, phylogenetic and phylogeographic aspects. For that purpose, the variability of HVS-I and HVS-II regions and polymorphisms within the coding region of mtDNA have been assessed in 172 individuals whose Serbian maternal ancestry was confirmed for at least two generations. Furthermore, 58 selected mitogenomes were completely sequenced in order to provide new insights into the evolution of particular mtDNA haplogroups and to assess the contribution of various human migrations in modelling contemporary maternal gene pool of the Serbian population. Serbian population comprises mainly mtDNA haplogroups/subhaplogroups typical for European populations and their frequencies and levels of genetic diversity are mostly in the range of those detected in other European populations. Serbian population is not genetically differentiated from other south-Slavic populations and in all analyses it occupies a central position among south-Slavic populations from the eastern and western part of the Balkan Peninsula. The highest percentage of HVS-I and HVS-I/HVS-II haplotypes Serbian population shares with south-Slavic populations from the Balkan Peninsula, where potential private haplotypes have been observed as well. In general, European populations were grouped in a manner reflecting their geographic distribution. Furthermore, Slavic populations were grouped according to their linguistic affiliation. Rather high values of all parameters of genetic diversity of rare mtDNA subhaplogroups in the Balkan Peninsula are concordant with the previously demonstrated refugial character of this region...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Биолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectБалканско полуострвоsr
dc.subjectBalkan Peninsulaen
dc.subjectSerbian populationen
dc.subjectmtDNA haplogroupen
dc.subjectSlavsen
dc.subjectrefugiumen
dc.subjectgenetic diversityen
dc.subjectmigrationsen
dc.subjectсрпска популацијаsr
dc.subjectмтДНК хаплогрупаsr
dc.subjectСловениsr
dc.subjectрефугијумsr
dc.subjectгенетичка разноврсностsr
dc.subjectмиграцијеsr
dc.titleАнализа варијабилности митохондријске ДНК становника Републике Србије са популационо генетичког, филогенетског и филогеографског аспектаsr
dc.title.alternativeAnalysis of mitochondrial DNA variability of residents of the Republic of Serbia : population genetics, phylogenetic and phylogeographic perspectives.en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/1429/IzvestajKomisije18465.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/1428/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record