Show simple item record

Optimization of fire risk management models in the institutions for the enforcement of criminal sanctions in the Republic of Serbia

dc.contributor.advisorJakovljević, Vladimir
dc.contributor.otherKeković, Zoran
dc.contributor.otherSimović Hiber, Ivana
dc.contributor.otherGačić, Jasmina
dc.contributor.otherĐorđević, Milijana
dc.creatorNovaković, Dejan D.
dc.date.accessioned2018-11-07T15:58:03Z
dc.date.available2018-11-07T15:58:03Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6083
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18484/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513195445
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10093
dc.description.abstractРеализовано теоријско и емпиријско истраживање у оквиру ове докторске дисертације усмерено је на сагледавање актуелног стања у области управљања ризиком од пожара као и саме организације и начина спровођења мера заштите од пожара у установама за извршење кривичних санкција у Републици Србији. Истраживањем су обухваћена питања која су дефинисана проблемом и предметом истраживања, циљевима и хипотетичким оквиром уз примену одговарајуће методологије. Циљ истраживања је био да се на основу теоријских и емпиријских истраживања и добијених резултата, изврши њихова презентација, дискусија и анализа и изведу закључци који ће бити основа за пројектовање оптималног модела управљања ризицима од пожара у установама за извршење кривичних санкција у Републици Србији. Када је у питању оптимизација модела управљања ризиком од пожара у установама за извршење кривичних санкција, за њих важе иста правила која се примењују у свим казнено-поправним заводима у Републици Србији. Систем управљања превентивном заштитом од пожара има за циљ широк спектар заштите у којима управљају службе за заштиту од пожара у свим заводима. Управљање ризиком од пожара и експлозија посебно је значајно за објекте са високим степеном угрожености од пожара (прве категорије), у циљу спречавања изазивања инцидентних ситуација и штетних последица, бољег разумевања ове проблематике и спречавања нехатног и неодговорног односа у спровођењу законских одредби, техничких прописа и норми и других безбедносних мера. Заштита од пожара је посебна област у систему безбедности, која даје значајан допринос укупном стању безбедности сваког система. Због тога, заштита од пожара треба да представља континуалан процес који се обавља константно, а посебно у системима у којима постоји реална опасност и ризик од пожара и експлозије. У раду су приказани и анализирани системи оптимизације модела и прорачуни управљања ризиком од пожара у установама за извршење кривичних санкција са студијом случаја КПЗ Пожаревац - Забела. Извршено је и емпиријско истраживање и анкетирање запослених и осуђеника у установама за извршење кривичних санкција кроз анониман упитник на основу кога су добијени подаци о чињеничним стањима ризика од пожара и саме организације мера заштите од пожара. Такође, поред обрађених тема у дисертацији је дат предлог оптималног модела за управљање ризиком од пожара у установама за извршење кривичних санкција у Републици Србији.sr
dc.description.abstractConducted theoretical and empirical research within this doctoral dissertation has been focused on the assessment of the current situation in the field of fire risk management, organizational risk management, as well as on the ways of implementation of fire protection measures within the institutions for the enforcement of criminal sanctions in the Republic of Serbia. The research encompasses issues that are defined by the problem and the subject of the research, objectives and hypothetical framework using appropriate methodology. Based on theoretical and empirical surveys and obtained results, the aim of this research was to conduct presentation, discussion and to analyse these issues, as well as to draw conclusions that will serve as the basis for designing an optimal model of fire risk management in institutions for the enforcement of criminal sanctions in the Republic of Serbia. When it comes to optimizing the fire risk management in institutions for the enforcement of criminal sanctions, they are subjected to the same rules which are applied in all penitentiary institutions in the Republic of Serbia. The fire prevention management system aims at a wide range of protection in which firefighting services operate in all institutions. Fire risk and explosion risk management is particulary important for objects with a high level of fire risk (Category 1) in order to prevent the occurance of incidents and harmful consequences, to better understand this issue, and to prevent the inadequate and irresponsible behaviour in the implementation of legal provisions, technical regulations and standards and other safety measures. Fire protection is a special area in the security system, which provides a significant contribution to the overall security situation of each system. Therefore, fire protection should represent a continuous process that is carried out consistently, especially in systems where there is a real danger and a risk of fire and explosion. The paper presents and analyzes model optimazation systems and calculations of fire risk management within institutions for the enforcement of criminal sanctions with the case study of JDF in Požarevac “Zabela”. Empirical research and surveys of employees and prisoners through an anonymous questionnaire were also carried out in institutions for the enforcement of criminal sanctions. In addition to the topic discussed in the dissertation, the proposal of an optimal model for fire risk management in institutions for the enforcement of criminal sanctions in the Republic of Serbia has been given.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет безбедностиsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпожариsr
dc.subjectfiresen
dc.subjectуправљање ризицимаsr
dc.subjectмере заштите од пожараsr
dc.subjectосуђенициsr
dc.subjectустанове за извршење кривичних санкцијаsr
dc.subjectзатвориsr
dc.subjectrisk managementen
dc.subjectfire protection measuresen
dc.subjectprisonersen
dc.subjectinstitutions for the enforcement of criminal sanctionsen
dc.subjectprisons.en
dc.titleОптимизација модела управљања ризиком од пожара у установама за извршење кривичних санкција у Републици Србијиsr
dc.title.alternativeOptimization of fire risk management models in the institutions for the enforcement of criminal sanctions in the Republic of Serbiaen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractЈаковљевић, Владимир; Ђорђевић, Милијана; Кековић, Зоран; Симовић Хибер, Ивана; Гачић, Јасмина; Новаковић, Дејан Д.; Optimizacija modela upravljanja rizikom od požara u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record