Приказ основних података о дисертацији

Adaptivne biheviorističke strategije u interakciji između čoveka i mašine u kontekstu medicinske terapije;
Adaptive Behavioural Strategies in Human-Robot Interaction in the Context of Medical Therapy

dc.contributor.advisorGnjatović, Milan
dc.contributor.otherBorovac, Branislav
dc.contributor.otherRaković, Mirko
dc.contributor.otherNikolić, Milutin
dc.contributor.otherJovanović, Kosta
dc.contributor.otherGnjatović, Milan
dc.creatorTasevski, Jovica
dc.date.accessioned2018-10-09T12:27:05Z
dc.date.available2018-10-09T12:27:05Z
dc.date.issued2018-09-10
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija153138319097766.pdf?controlNumber=(BISIS)107588&fileName=153138319097766.pdf&id=11690&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=107588&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije153138319895468.pdf?controlNumber=(BISIS)107588&fileName=153138319895468.pdf&id=11691&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije153138319895468.pdf?controlNumber=(BISIS)107588&fileName=153138319895468.pdf&id=11691
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10017
dc.description.abstractУ овој дисертацији се разматрају изабрани аспекти истраживачког проблема спецификације, дизајнирања и имплементације конверзационих робота као асистивних средстава у терапији деце са церебралном парализом. Доприноси ови тезе су следећи. (i) Предложена је архитектура конверзационог агента опште намене која омогућава флексибилно интегрисање модула различитих функционалности. (ii) Дефинисана је и имплементирана адаптивна бихевиористичка стратегија коју робот примењује у интеракцији са децом. (iii) Предложена дијалошка стратегија је спроведена и позитивно процењена у интеркацији између деце и робота у реалистичном терапеутском контексту. (iv) Коначно, предложен је приступ за аутоматско детектовање критичних промена у дијалогу, заснован на појму нормализоване дијалошке ентропије.sr
dc.description.abstractU ovoj disertaciji se razmatraju izabrani aspekti istraživačkog problema specifikacije, dizajniranja i implementacije konverzacionih robota kao asistivnih sredstava u terapiji dece sa cerebralnom paralizom. Doprinosi ovi teze su sledeći. (i) Predložena je arhitektura konverzacionog agenta opšte namene koja omogućava fleksibilno integrisanje modula različitih funkcionalnosti. (ii) Definisana je i implementirana adaptivna bihevioristička strategija koju robot primenjuje u interakciji sa decom. (iii) Predložena dijaloška strategija je sprovedena i pozitivno procenjena u interkaciji između dece i robota u realističnom terapeutskom kontekstu. (iv) Konačno, predložen je pristup za automatsko detektovanje kritičnih promena u dijalogu, zasnovan na pojmu normalizovane dijaloške entropije.sr
dc.description.abstractThis doctoral dissertation considers selected aspects of the research problem of specification, design, and implementation of conversational robots as assistive tools in therapy for children with cerebral palsy. This dissertation has made the following contributions: (i) It proposes a general architecture for conversational agents that allows for flexible integration of software modules implementing different functionalities. (ii) It introduces and implements an adaptive behavioural strategy that is applied by the robot in interaction with children. (iii) The proposed dialogue strategy is applied and evaluated in interaction between children and the robot MARKO, in realistic therapeutic settings. (iv) Finally, the dissertation proposes an approach to automatic detection of critical changes in human-machine interaction, based on the notion of normalized interactional entropy.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectконверзациони робот, церебрална парализа, дијалошка стратегија, дијалошки корпус, дијалошка ентропија, интеракција између робота и човекаsr
dc.subjectkonverzacioni robot, cerebralna paraliza, dijaloška strategija, dijaloški korpus, dijaloška entropija, interakcija između robota i čovekasr
dc.subjectconversational robot, cerebral palsy, dialogue strategy, dialogue corpus, dialogue entropy, human-robot interactionen
dc.titleАдаптивне бихевиористичке стратегије у интеракцији између човека и машине у контексту медицинске терапијеsr
dc.title.alternativeAdaptivne biheviorističke strategije u interakciji između čoveka i mašine u kontekstu medicinske terapijesr
dc.title.alternativeAdaptive Behavioural Strategies in Human-Robot Interaction in the Context of Medical Therapyen
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractГњатовић, Милан; Јовановић, Коста; Боровац, Бранислав; Раковић, Мирко; Николић, Милутин; Гњатовић, Милан; Тасевски, Јовица; Adaptivne biheviorističke strategije u interakciji između čoveka i mašine u kontekstu medicinske terapije;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији