Now showing items 9139-9158 of 16577

  Title
  Prokofjev i muzički gest – klavirske sonate [1]
  Promena aktivnosti Na+/K+ pumpe i njen uticaj na spontanu bioelektričnu aktivnost neurona vinogradskog puža Helix pomatia L. pod dejstvom magnetnog polja [1]
  Promena biomehaničkih varijabli zaveslaja pod uticajem veslanja 2000m maksimalno mogućom brzinom na veslačkom ergometru [1]
  Promena boje cveta perunike (Iris germanica L.) genetičkom modifikacijom biosinteze karotenoida [1]
  Promena strukture i reaktivnosti vezujućeg proteina 1 za faktore rasta slične insulinu kao posledica metabolizma glukoze [1]
  Promene aktivnosti enzima antioksidativne zaštite u krvi i tkivu bolesnika sa glioblastomom i meningeomom [1]
  Promene društvenih odnosa u poljoprivredi Vojvodine i njen razvoj 1950-1957. godine [1]
  Promene komponenata i strukture mleka tokom fermentacije dodatkom nekonvencionalnog startera [1]
  Promene nuklearnih spektara pod dejstvom kosmičkog zračenja [1]
  Promene reaktivnosti tiolne grupe Cys34 humanog serum-albumina pri vezivanju masnih kiselina in vitro i u karbonilnom stresu [1]
  Promene struktura mekih tkiva lica nakon ortodontske terapije malokluzije II klase [1]
  Promene strukture DNK izazvane proteinom HsOrc4 [1]
  Promene trofičkih karakteristika obične krastače Bufo bufo, Mertens and Müller, 1928 (Bufonidae: Anura) tokom postmetamorfoze [1]
  Promene u apoptozi limfocita, parametrima oksidativnog stresa i profilu citokina kod bolesnika sa diferentovanim karcinomom štitaste žlezde [1]
  Promene u metabolizmu masnih kiselina kod pacijenata sa karcinomom pluća [1]
  Promene učeničkih alternativnih koncepcija u učenju fizike: Efekti tradicionalne nastave i metoda aktivnog učenja [1]
  Promjenljivost srčanog ritma i oštećenje DNK u hemocitama kod mediteranske dagnje Mytilus galloprovincialis L. kao biomarkeri zagađenja mora [1]
  Promocija novih turističkih destinacija - beogradskih prigradskih opština [1]
  Promotion of new tourist destinations on the example of Belgrade's suburban municipalities [1]
  Promotor hypermethyation of BRCA1, p16, MGMT, RASSF1 and CDH-1 genes in correlation with clinical course of disease in estrogen receptor, progesterone receptor and her-2 receptor negative breast cancer [1]