Now showing items 9130-9149 of 16577

  Title
  Projektovanje kapacitivnog senzora ugla i ugaone brzine inkrementalnog tipa na fleksibilnim supstratima [1]
  Projektovanje parcijalno visokopouzdanih procesorskih polja [1]
  Projektovanje PID regulatora za multivarijabilne procese [1]
  Projektovanje selektivnih IIR digitalnih filtara sa linearnom fazom upotrebom analognih prototipova [1]
  Projektovanje strukture premaza na bazi klasičnih i hiperrazgranatih alkidnih smola [1]
  Projektovanje, fabrikacija i karakterizacija senzora vlage i sile na bazi ugljeničnih nanomaterijala [1]
  Projektovanje, optimizacija i karakterizacija LC senzora za bežično merenje koncentracije vlage u građevinskim materijalima [1]
  Projektovanje, razvoj i implementacija ekspertskog sistema za brzu detekciju i izolaciju neželjenih stanja dinamičkih sistema [1]
  Prokofiev and Musical Gesture – Piano Sonatas [1]
  Prokofjev i muzički gest – klavirske sonate [1]
  Promena aktivnosti Na+/K+ pumpe i njen uticaj na spontanu bioelektričnu aktivnost neurona vinogradskog puža Helix pomatia L. pod dejstvom magnetnog polja [1]
  Promena biomehaničkih varijabli zaveslaja pod uticajem veslanja 2000m maksimalno mogućom brzinom na veslačkom ergometru [1]
  Promena boje cveta perunike (Iris germanica L.) genetičkom modifikacijom biosinteze karotenoida [1]
  Promena strukture i reaktivnosti vezujućeg proteina 1 za faktore rasta slične insulinu kao posledica metabolizma glukoze [1]
  Promene aktivnosti enzima antioksidativne zaštite u krvi i tkivu bolesnika sa glioblastomom i meningeomom [1]
  Promene društvenih odnosa u poljoprivredi Vojvodine i njen razvoj 1950-1957. godine [1]
  Promene komponenata i strukture mleka tokom fermentacije dodatkom nekonvencionalnog startera [1]
  Promene nuklearnih spektara pod dejstvom kosmičkog zračenja [1]
  Promene reaktivnosti tiolne grupe Cys34 humanog serum-albumina pri vezivanju masnih kiselina in vitro i u karbonilnom stresu [1]
  Promene struktura mekih tkiva lica nakon ortodontske terapije malokluzije II klase [1]