Now showing items 9130-9149 of 16368

  Title
  Proučavanje mesta vezivanja dopaminskog D2 receptora novosintetisanim ligandima 2-metoksifenilpiperazinskog tipa [1]
  Proučavanje naftno-gasnog potencijala povlatnog sloja uljnih šejlova ležišta ''Aleksinac'' [1]
  Proučavanje oblika spektralnih linija Ne I i Ne II u prikatodnoj oblasti abnormalnog tinjavog pražnjenja [1]
  Proučavanje plazmonskih nanostruktura korišćenjem spektroskopske elipsometrije [1]
  Proučavanje procesa formiranja poroznih biokompatibilnih materijala na bazi nedopiranih i silicijumom dopiranih αkalcijum-fosfata i hidroksiapatita [1]
  Proučavanje procesa sinteze i svojstava višefaznih oksidnih prahova dobijenih hidrotermalnim procesiranjem [1]
  Proučavanje razvoja fitoekologije i fitogeografije u jugoslovenskim zemljama u periodu 1759-1988 : bibliometrijska studija [1]
  Proučavanje reaktivnosti karboksilnih kiselina metodom linearne korelacije solvatacionih energija [1]
  Proučavanje sinterabilnosti kordijeritnih prahova sintetizovanih različitim sol-gel postupcima. [1]
  Proučavanje sinteze, strukture i osobina derivata 4,6-disupstituisanih-3-cijano-2-piridona [1]
  Proučavanje sistema: mono i disulfovani produkti hidrohinona-joni metala [1]
  Proučavanje sorpcije hroma(VI) iz vodenih rastvora na funkcionalizovanim sepiolitima [1]
  Proučavanje sorpcionog i energetskog potencijala otpadne biomase Prunus persica L. [1]
  Proučavanje stabilnosti donepezil-hidrohlorida različitim analitičkim metodama [1]
  Proučavanje steking interakcija helatnih prstenova u kvadratno-planarnim kompleksima prelaznih metala [1]
  Proučavanje strukture i svojstava tečnih kristala oblika banane sa piridinom kao centralnim prstenom [1]
  Proučavanje tretmana, fizičko-hemijskih svojstava crvenog mulja i parametara sorpcije na efikasnost uklanjanja jona nikla iz vodenih rastvora [1]
  Proučavanje uticaja biostimulacionih faktora na mikrobiološku razgradnju glavnih komponenata u zagađivaču naftnog tipa [1]
  Proučavanje uticaja parametara procesa teksturiranja na strukturu i svojstva teksturiranih poliesterskih pređa [1]
  Proučavanje uticaja različitih postupaka modifikacije na fizičko-hemijske karakteristike i sorpciona svojstva sepiolita [1]