Now showing items 9090-9109 of 16579

  Title
  Prognostički značaj nuklearne morfometrije i imunohistohemijskih parametara kod melanoma kože [1]
  Prognostički značaj određivanja koncentracija citokina članova superfamilije tumor nekrozis faktora alfa kod obolelih od sepse [1]
  Prognostički značaj praćenja intrakranijumskog pritiska kod pacijenata sa teškom kraniocerebralnom traumom [1]
  Prognostički značaj procene peritumorskog edema i angiogeneze u hirurškom lečenju intrakranijalnih meningioma [1]
  Prognostički značaj proteina HMGB1 u difuznom sekundarnom peritonitisu [1]
  Prognostički značaj serumskih nivoa biohemijskih markera cerebralnog oštećenja u ranoj posttraumetskoj fazi kod pacijenata sa traumatskom lezijom mozga [1]
  Prognostički značaj sistemskog inflamatornog odgovora kod bolesnika sa dijabetes melitusom tip 2 i akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST-segmenta koji su lečeni primarnom perkutanom koronarnom intervencijom [1]
  Prognostički značaj tumorske limfangiogeneze kod pacijenata sa melanomom kože [1]
  Prognostički značaj tumorske regresije i receptora za epidermalni faktor rasta u bolesnika sa uznapredovalim skvamocelularnim karcinomom jednjaka lečenih neoadjuvantnom hemio-radioterapijom [1]
  Prognostički značaj ultrazvučnog nalaza u proceni strukturnog oštećenja zglobova šaka i stopala kod bolesnika sa početnim reumatoidnim artritisom [1]
  Prognostički značaj venoarterijskog gradijenta ugljen-dioksida u teškoj sepsi [1]
  Prognostički značaj vrednosti homocisteina, folne kiseline i vitamina B12 u krvi kod dece sa malignim bolestima [1]
  Prognostički značaj vrednosti proteina toplotnog stresa (HSP) kod teško traumatizovanih i kritično obolelih pacijenata [1]
  Prognoza operativne efikasnosti aktivnog podzemnog rudnika zasnovana na teoriji sivih sistema [1]
  Prohibition of retrial for same criminal offense [1]
  Proinflamatorni i antiinflamatorni citokini kao pokazatelji operativne traume i stepena tkivnog oštećenja kod laparoskopske i konvencionalne holecistektomije [1]
  Proinflamatorni i regionalni medikatori u pseudoeksfolijativnom sindromu [1]
  Proinflammatory and antiinflammatory cytokines as markers of surgical trauma and tissue damage in laparoscopic and conventional cholecystectomy [1]
  Proinflammatory and regulatory cytokines in pseudoexfoliation syndroma [1]
  Proizvodni i fiziološki odgovor vinove loze na zelenu rezidbu [1]