Now showing items 9009-9028 of 16460

  Title
  Prognostički značaj angiogeneze i mikrosredine tumora na ishod lečenja bolesnika sa Hočkinovim limfomom [1]
  Prognostički značaj biohemijskih pokazatelja kod pacijenata sa infarktom miokarda sa ST elevacijom lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom [1]
  Prognostički značaj elektroencefalografskog nalaza kod novorođenčadi sa epileptičkim napadima [1]
  Prognostički značaj elektromehaničke funkcije leve pretkomore za pojavu rekurentne atrijalne fibrilacije, lečene radiofrekventnom terapijom [1]
  Prognostički značaj erektilne disfunkcije u proceni stepena oštećenja endotela [1]
  Prognostički značaj GDF-15 kod bolesnika sa manifestnim pogoršanjem hronične srčane slabosti [1]
  Prognostički značaj gustine tumorskih pupoljaka i citoplazmatskih pseudofragmenata u tumorskom tkivu karcinoma kolona kod bolesnika u stadijumu II [1]
  Prognostički značaj imunohistohemijskih parametara i histomorfološkog skora u proceni težine displazije epitela grlića materice [1]
  Prognostički značaj klasičnih i molekularnih biomarkera ranog karcinoma dojke u praćenju toka bolesti [1]
  Prognostički značaj kliničkih i parametara kompjuterizovane tomografije kod pacijenata sa hroničnim subduralnim hematomom [1]
  Prognostički značaj komorbiditeta u bolesnika sa lokoregionalno uznapredovalim, inoperabilnim planocelularnim karcinomima glave i vrata [1]
  Prognostički značaj laboratorijskih pokazatelja uteroplacentalne cirkulacije kod trudnica sa hipertenzijom i preeklampsijom [1]
  Prognostički značaj mijelotoksičnosti u toku hemioterapije za preživljavanje bolesnika sa uznapredovalim nemikrocelularnim karcinomom bronha [1]
  Prognostički značaj molekularnih markera, kliničkih i patohistoloških parametara kod bolesnika operisanih zbog karcinoma rektuma u ranom stadijumu [1]
  Prognostički značaj mutacija gena za nukleofosmin u akutnim leukemijama u dece [1]
  Prognostički značaj mutacija u genima za izocitrat dehidrogenazu 1 (IDH1) i izocitrat dehidrogenazu 2 (IDH2) u akutnoj mijeloidnoj leukemiji sa normalnim kariotipom [1]
  Prognostički značaj NT pro BNP u pacijenata sa akutnim infarktom miokarda bez srčane dekompenzacije [1]
  Prognostički značaj nuklearne morfometrije i imunohistohemijskih parametara kod melanoma kože [1]
  Prognostički značaj određivanja koncentracija citokina članova superfamilije tumor nekrozis faktora alfa kod obolelih od sepse [1]
  Prognostički značaj praćenja intrakranijumskog pritiska kod pacijenata sa teškom kraniocerebralnom traumom [1]