Приказ резултата 8541-8560 од 15866

  Наслов
  Procena i prognoza ekohemijskog statusa reka Srbije uz optimizaciju i evaluaciju metoda za statističku obradu baza podataka dugoročnog monitoringa [1]
  Procena indikacija za primenu protektivnog intraluminalnog šanta u karotidnoj hirurgiji [1]
  Procena individualnih prediktivnih faktora za nastanak karcinoma kolona [1]
  Procena integriteta čeličnih konstrukcija pomoću uporedne modalne analize [1]
  Procena interakcije i vremena odziva biosignala pri različitim modalitetima fizioloških povratnih sprega [1]
  Procena ishoda trudnoća komplikovanih urođenim trombofilijama [1]
  Procena kardiološke bezbednosti pri primeni metadona u supstitucionoj terapiji zavisnika od opijata [1]
  Procena kliničkog značaja nedovoljnog protoka krvi, posle primarne perkutane intervencije, kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda i elevacijom ST segmenta [1]
  Procena kognitivnog statusa kod bolesnika sa različitim kliničkim fenotipovima multiple skleroze [1]
  Procena korisnosti transvaginalnog ultrazvuka u predviđanju histopatološkog nalaza endometrijuma kod žena u perimenopauzi [1]
  Procena kvaliteta površinske vode na osnovu mikrobioloških parametara i ekogenotoksikoloških i histopatoloških analiza tkiva deverike Abramis brama (L., 1758) , krupatice Blicca bjoerkna (L., 1758) i crnooke deverike Ballerus sapa (P., 1814) [1]
  Procena kvaliteta slike i videa kroz očuvanje informacija o gradijentu [1]
  Procena kvaliteta života bolesnika sa cirozom jetre [1]
  Procena kvaliteta života bolesnika sa završnim stadijumima hronične opstruktivne bolesti pluća i nemikrocelularnog karcinoma pluća [1]
  Procena kvaliteta života kod bolesnika sa trajnom kolostomom [1]
  Procena kvaliteta života kod dece i omladine sa primarnim imunodeficijencijama [1]
  Procena kvaliteta života kod žena u reproduktivnom periodu lečenih zbog patoloških promena grlića materice [1]
  Procena kvaliteta života osoba sa hroničnim aktivnim zapaljenjem srednjeg uva [1]
  Procena kvaliteta života pacijenata obolelih od nesitnoćelijskog karcinoma pluća lečenih hemioterapijom [1]
  Procena mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja studentske populacije [1]