Приказ резултата 8501-8520 од 15965

  Наслов
  Pripovjedni postupci u djelima Tomasa Pinčona [1]
  Priprema i karakterizacija nanokompozita polimlečne kiseline i silicijum (IV) oksida namenjenog za pakovanje hrane [1]
  Priprema, ispitivanje imunogenosti i ocena efikasnosti vakcine u profilaksi nastanka mastitisa kod krava [1]
  Pripremni predškolski program kao faktor povezanosti predškolskog i osnovnoškolskog vaspitanja i obrazovanja [1]
  Priroda funkcija, njihovih oblika i odnosa u ljudskom okruženju [1]
  Prirodna ugljenohidratna frakcija izćelijskog zida kvasca (Saccharomycescerevisiae) u ishrani tovnih pilića [1]
  Prirodne i antropogene vrijednosti u funkciji razvoja turizma na primjeru regije Birač [1]
  Prirodne vrednosti kao osnova unapređenja turističke ponude severozapadne Crne Gore [1]
  Prirodni koagulanti iz zrna pasulja (Phaseolus vulgaris) u obradi vode [1]
  Prirodni stiril-laktoni, njihovi derivati i analozi kao potencijalni antitumorski agensi: Dizajn, sinteza i SAR ispitivanja [1]
  Prirodno prečišćavanje i stimulisana bioremedijacija podzemnih voda zagađenih naftnim ugljovodonicima [1]
  Pristanak oštećenog u krivičnom pravu [1]
  Pristup agregaciji mrežnih veza u operativnom sistemu sa mikrojezgrom [1]
  Pristup integraciji tehničkih prostora zasnovan na preslikavanjima iinženjerstvu vođenom modelima [1]
  Pristup izgradnji informacionog sistema telekomunikacione kompanije zasnovan na modelima [1]
  Pristup modelovanju specifikacija informacionog sistema putem namenskih jezika [1]
  Pristup projektovanju organizacije zasnovan na merenju usklađenosti elemenata organizacije [1]
  Pristupi, metode i tehnike u nastavi engleskog jezika u nižim razredima osnovne škole u Srbiji [1]
  Prisustvo antisocijalnog poremećaja ličnosti kod pacijenata obolelih od bipolarnog afektivnog poremećaja [1]
  Prisustvo bakterije Plesiomonas shigelloides u površinskim vodama Panonske nizije i izolacija i karakterizacija njenih specifičnih faga [1]