Now showing items 7369-7388 of 17503

  Title
  Molekularna i morfološka karakterizacija vrsta iz kompleksa Praon dorsale- yomenae (Hymenoptera, Braconidae) [1]
  Molekularna i serološka istraživanja prisustva bakterije Coxiella burnetii u tkivima pasa i krpeljima (Acari: Ixodidae) sakupljenim sa ispitivanih životinja [1]
  Molekularna karakterizacija bakteriocina i agregacionih sposobnosti prirodnog izolata Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGSJ2-8 [1]
  Molekularna karakterizacija i antimikrobna osetljivost Salmonella enterica podvrste enterica izolovanih od živine sa područja Crne Gore [1]
  Molekularna karakterizacija sojeva virusa Parainfluence 3 goveda izolovanih na teritoriji Republike Srbije [1]
  Molekularna osnova auto-inkompatibilnog sistema heljde (Fagopyrum esculentum Moench) [1]
  Molekularna osnova genetičkih rearanžmana izazvanih IS5 elementima u polA1 mutatorskom soju Escherichia coli K12 [1]
  Molekularna osnova hronične limfocitne leukemije : korelacija između mutacionog statusa teških lanaca imunoglobulina i ekspresije apoptotskih gena [1]
  Molekularna struktura, poreklo i funkcija B hromozoma kod žutogrlog šumskog miša Apodemus flavicollis (Mammalia, Rodentia) [1]
  Molekularne osnove odgovora medonosne pčele (Apis mellifera, L.) nastres izazvan jonima teških metala [1]
  Molekularne osnove otpornosti polarnih insekata na niske temperature [1]
  Molekularni diverzitet Merodon aureus grupe (Diptera: Syrphidae) [1]
  Molekularni i fenotipski diverzitet vrste Eristalis tenax (Diptera, Syrphidae) [1]
  Molekularni i morfološki diverzitet populacija gljiva rodova Marasmius Fr. 1836, Mycetinis Earle 1909 i Gymnopus (Pers.) Gray 1821 u šumskim ekosistemima Nacionalnih parkova Srbije i Crne Gore [1]
  Molekularni markeri hronične inflamacije i apoptoze kod inflamatornih bolesti creva [1]
  Molekularni markeri poremećaja koagulacije, inflamacije, apoptoze, formiranja i remodelovanja koštanog tkiva kod Leg-Kalve-Pertesove bolesti [1]
  Molekularni mehanizmi antiproliferativnog dejstva rutenijum(II)-arenskog kompleksa sa izohinolin-3-karboksilnom kiselinom kao ligandom u uslovima in vitro [1]
  Molekularni mehanizmi apoptzoze u ćelijama karcinoma kolona nakon in vitro tretmana ekstraktima lekovitih bilja [1]
  Molekularni mehanizmi citotoksičnog dejstva estara cikloheksil analoga etilendiamindipropanske kiseline na leukemijske ćelije in vitro [1]
  Molekularni mehanizmi migracije ćelija karcinoma kolona u antitumorskom delovanju novosintetisanih platina(IV) kompleksa i prirodnih bioaktivnih supstanci [1]