Приказ резултата 7282-7301 од 15498

  Наслов
  Optimizacija neblokirajućih paketskih mreža upotrebom praktičnog protokola za rutiranje sa balansiranjem saobraćaja [1]
  Optimizacija parametara postprocesiranja u tehnologiji vezivne 3D štampe [1]
  Optimizacija parametara reza rotornog bagera pri otkopavanju materijala sa povećanom čvrstoćom [1]
  Optimizacija parametara tro-parametarskog kubnog interpolacionog jezgra za procenu fundamentalne frekfencije govornog signala u spektralnom domenu [1]
  Optimizacija položaja prijemnika solarne energije kod kuća sa neto-nultom potrošnjom energije [1]
  Optimizacija postupaka pripreme uzoraka zemljišta za kvantitativnu analizu policikličnih aromatičkih ugljovodonika primenom metode gasna hromatografija-masena spektrometrija [1]
  Optimizacija postupaka tehničke dijagnostike hidroelektrana [1]
  Optimizacija postupka revitalizacije otpadnog kvasca iz industrije piva za primenu u pekarskoj industriji [1]
  Optimizacija postupka za izolovanje i određivanje pirolizidinskih alkaloida u biljnom materijalu [1]
  Optimizacija potrošnje energije za grejanje višeporodičnog stambenog građevinskog fonda grada korišćenjem energetskog modela [1]
  Optimizacija procesa ekstrudiranja spelte za kreiranje funkcionalnih proizvoda sa dodatkom betaina [1]
  Optimizacija procesa hidrotermalne karbonizacije komine grožđa i primena dobijene hidročađi [1]
  Optimizacija procesa i alata namenjenih monitoringu medija [1]
  Optimizacija procesa mešanja hrane za životinje u vertikalnim i cilindričnim mešalicama [1]
  Optimizacija proizvodnje ksantana u laboratorijskom bioreaktoru na otpadnim vodama vinarija [1]
  Optimizacija protokola i metrika rutiranja za višekanalne višeinterfejsne bežične mesh mreže [1]
  Optimizacija putanje glodala pri konturnoj obradi velikim brzinama rezanja [1]
  Optimizacija sastava nosećeg sloja kolovozne konstrukcije na bazi agregata od hladno recikliranog asfalta sa aspekta mehaničkih karakteristika [1]
  Optimizacija savremenih ekstrakcionih postupaka za izolovanje apigenina iz cveta kamilice (Chamomilla recutita L.) i karakterizacija biološke aktivnosti dobijenih ekstrakata [1]
  Optimizacija sistema upravljanja mostovima [1]