Приказ резултата 7282-7301 од 15866

  Наслов
  Odnos profesionalnog i životnog stila zaposlenih i stila upravljanja organizacijom [1]
  Odnos prostora i identiteta u prozi Virdžinije Vulf [1]
  Odnos ranog iskustva i psihološke separacije–individuacije kod adolescenata [1]
  Odnos strategija urbanog razvoja i planskih politika Beograda 1995-2015 [1]
  Odnos stvarnosti i fikcije u prozi Džonatana Svifta [1]
  Odnos tradicije i modernizacije u oblastima priključenim Srbiji posle Berlinskog kongresa; Leskovac (1878-1941) [1]
  Odnosi i transformacije fizičkih struktura vojvođanskih naselja u urbanističkim planovima posle 2000. godine [1]
  Odnosi s javnošću kao usmeravanje komunikacija sa grupama i zajednicama [1]
  Odnosi sa javnošću u funkciji jačanja reputacije organizacija posebne namene [1]
  Određivanje amlodipina i nifedipina elektrohemijskim i drugim analitičkim metodama [1]
  Određivanje anizomicina tečnom hromatografijom sa tandem masenom spektrometrijom i elektrohemijskim metodama i primena na ispitivanje stabilnosti leka i njegove raspodele u tkivima pacova [1]
  Određivanje biološke vrednosti vode na osnovu parametara dobijenih klasičnim i nanotehnološkim metodama [1]
  Određivanje biomarkera gubitka alveolarne kosti kod pacijenata sa peri-implantitisom [1]
  Određivanje biomehaničkih, anatomskih i patomorfoloških parametara koji utiču na snagu aneurizmatskog zida i njihova uloga u proceni rizika od rupture aneurizme abdominalne aorte [1]
  Određivanje genetičkih i proteinskih biomarkera u pacijenata sa karcinoidom bronha [1]
  Određivanje genske ekspresije adiponektinskih receptora AdipoR1 i AdipoR2 i nivoa adiponektina u krvi kod pacijenata sa koronarnom bolešću i pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom [1]
  Određivanje hemijskog sastava antioksidativnih i antimikrobnih svojstava propolisa topola tipa iz različitih regiona Srbije [1]
  Određivanje karakteristika elektromagnetske emisije uređaja merenih u Faradejevom kavezu pomoću tehnike obrade retkih signala [1]
  Određivanje koncentracije kortizola i kortikosterona u dlaci i mleku krava kao indikatora stresa u uslovima tretmana antiektoparaziticima [1]
  Određivanje kvaliteta geometrije koloseka primenom fraktalne analize mernih podataka [1]