Now showing items 7243-7262 of 16530

  Title
  Naponska analiza ugaonih zavarenih spojeva nosača konstrukcija savremenim numeričko-eksperimentalnim pristupom [1]
  Napredne spregnute tehnike u analizi ksenobiotika [1]
  Napredni distributivni menadžment sistem zasnovan na Cloud infrastrukturi [1]
  Napredni metodi projektovanja digitalnih integrisanih kola u nanometarskim tehnologijama sa posebnim naglaskom na brzinu, statičku i dinamičku potrošnju [1]
  Napredno upravljanje pretvaračem povezanim na mrežu pri nesimetričnim naponskim prilikama u elektroenergetskom sistemu [1]
  Narativni postupci u romanima srpske moderne [1]
  Naratori i naracija u romanima Grejama Svifta [1]
  Narrative function of law [1]
  Narrative strategies in the Serbian modernist novels [1]
  Narrative techniques in the works of Thomas Pynchon; Повествовательны методы в произведениях Томаса Пинчона [1]
  Naselja i stanovništvo Toplice i Dubočice od XIV do XVI veka [1]
  Nasilje na sportskim priredbama krivično-pravni, kriminološki i kriminalistički aspekt [1]
  Nasledni i sredinski činioci kognitivnih sposobnosti [1]
  Naslednopravna dejstva usvojenja [1]
  Nasleđivanje kvantitativnih osobina kod dialelnih hibrida suncokreta [1]
  Nasleđivanje sadržaja ulja u zrnu hibrida kukuruza zubana, poluzubana i tvrdunaca [1]
  Nastanak i transformacija upravnih zgrada građenih od 1790. godine do 1941. godine na teritoriji Vojvodine [1]
  Nastanak i transport brzih atoma vodonika u tinjavim pražnjenjima [1]
  Nastanak zemljišta u procesima bioremedijacije [1]
  Nastava fizičkog vaspitanja i kontekstualni faktori kao determinante telesnog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika mlađeg školskog uzrasta [1]