Приказ резултата 7242-7261 од 15965

  Наслов
  Numerička analiza dinamike rezonantnih asteroida pod dejstvom fekta Jarkovskog [1]
  Numerička aproksimacija dvodimenzionih paraboličkih problema sa delta funkcijom [1]
  Numerička i eksperimentalna analiza uticaja grupe otvora na karakteristike oklapanja metalnih kućišta u mikrotalasnom frekvencijskom opsegu [1]
  Numerička karakterizacija efikasnosti zaštite kućišta sa otvorima na bazi sprege sa žičanim strukturama [1]
  Numerička simulacija krize ključanja u isparivačkim cevima [1]
  Numerička simulacija prostiranja temperaturskih talasa pri strujanju nosioca toplote u složenim cevnim mrežama [1]
  Numeričke procedure u definisanju pravilnih rešenja zakona održanja [1]
  Numerički eksperimenti zasejavanja sa dvomomentnim modelom konvektivnih oblaka [1]
  Numerički pristupi u određivanju raspodele magnetnog polja i sile levitacije kod stalnih magneta [1]
  Numeričko modeliranje difuzije u kompozitnim medijumima [1]
  Numeričko modeliranje granularnih materijala [1]
  Numeričko modeliranje preostale čvrstoće strukturalnih elemenata u prisustvu prsline pri cikličnim opterećenjima [1]
  Numeričko rešavanje odnosa pravog i lažnog lumena akutne aortne disekcije [1]
  Numerus clausus 1940. : Uredbe o ograničavanju prava Jevreja u Kraljevini Jugoslaviji [1]
  Nutrition profile, antioxidative potential and sensory quality of bread supplemented with sugar beet molasses [1]
  Nutritive value of raw and heat treatedsoybean in broilers nutrition dependingof the level of tripsin inhibitor [1]
  Nutritivni profil, antioksidacioni potencijal i senzorski kvalitet specijalnih vrsta hlebova sa dodatkom melase šećerne repe [1]
  Nаslеdnо-svојinski оdnоsi u Vrаnju i оkоlini u drugој pоlоvini dvаdеsеtоg vеkа [1]
  O deliteljima nule, invertibilnosti i rangu matrica nad komutativnim poluprstenima [1]
  O nekim klasama multiplikatora i semigrupana prostorima ultradistribucija i hiperfunkcija [1]