Now showing items 5763-5782 of 16577

  Title
  Korelacija parametara Rheocasting procesa-strukture i svojstva nadeutektičkih aluminijum-silicijum legura [1]
  Korelacija prisustva bakteriocinskih gena i proizvodnje bakteriocina prirodnih izolata Lactobacillus casei/paracasei grupe [1]
  Korelacija strukture i hromatografskog ponašanja polioksigenovanih steroida u uslovima planarne hromatografije [1]
  Korelacija termohemijskih merenja i kvantnohemijskih izračunavanja termički indukovanih strukturnih transformacija polinuklearnih kompleksa [(en)(H2O)3Ni-(pyr)-Ni(H2O)3(en)] 4H2O i [Cd(N-Boc-gly)2(H2O)2]n [1]
  Korelacija udžbenika i programa u nastavi stranih jezika u osnovnim školama Srbije [1]
  Korelacija ukupnog hemostatskog potencijala i fibrinolize zavisne od trombinom aktiviranog inhibitora fibrinolize sa težinom krvarenja i odgovorom na terapiju u hemofiliji A [1]
  Korelacija ultrazvučnih karakteristika ateroskleroze karotidnih arterija i prisustva kardiometaboličkih faktora rizika kod bolesnika sa ishemijskim moždanim udarom [1]
  Korelacija ultrazvučnih pokazatelja fetalne makrozomijei parametara kontrole glikemije u trudnoći [1]
  Korelati mentalnog zdravlja adolescenata srpske nacionalnosti sa Kosova i Metohije [1]
  Korelati sportsko-rekreativnih interesovanja odraslih [1]
  Koreodrama u Srbiji u 20. i 21. veku: rodna perspektiva [1]
  Korigovana brzina prelaza u ADK teoriji u procesu tunelne jonizacije [1]
  Korišćenje metilen plavog kao jedinog kontrasta za određivanje statusa limfnih čvorova pazušne jame kod minimalno invazivnog raka dojke [1]
  Korišćenje repičinog ulja u ishrani šarana i linjaka kao faktora promene kvaliteta mesa [1]
  Korozija čelika sa kompozitnim prevlakama na bazi polianilina [1]
  Koroziono ponašanje bakra u prisustvu derivata benzotriazola, kalijum-sorbata i želatina u kiseloj sredini [1]
  Koroziono ponašanje bakra u sulfatnoj sredini u prisustvu organiskih inhibitora [1]
  Koštana industrija u starijem i srednjem neolitu centralnog Balkana [1]
  Kozmetičke emulzije na bazi prirodnog alkil poliglukozidnog emulgatora sa liposom-inkapsuliranim biljnim matičnim ćelijama:proučavanje fenomena na granici faza i biofizička merenja na koži [1]
  Kraljevo - Rankovićevo : city in the period of socialism: 1944-1955. [1]