Now showing items 5763-5782 of 16364

  Title
  Kvajnove teze o semantičkoj neodređenosti i teorijskoj neodlučivosti [1]
  Kvalitativna i kvantitativna analiza humanih bioloških tragova minimalnih graničnih količina u forenzičkim analizama DNK [1]
  KVALITATIVNA I KVANTITAVNA ANALIZA UZROKA NEUSPEHA GRAĐEVINSKIH PROJEKATA [1]
  Kvalitativna i semikvantitativna analiza perfuzione scintigrafije miokarda u dijagnostici, proceni težine i lečenju koronarne bolesti [1]
  Kvalitativno ponašanje i tačno rešenje nelineare talasne jednačine KDV [1]
  Kvalitet agroturizma Vojvodine i njegov uticaj na stavove lokalnog stanovništva [1]
  Kvalitet mesa i mleka podolskog govečeta [1]
  Kvalitet semena samooplodnih linija kukuruza različitih grupa zrenja i genetičke osnove [1]
  Kvalitet smeštajnih kapaciteta kao indikator razvijenosti ruralnog turizma u Srbiji [1]
  Kvalitet trupova i mesa junadi u funkciji korišćenja semena lana u ishrani [1]
  Kvalitet u funkciji obezbeđivanja satisfakcije korisnika hotelijerskih usluga [1]
  Kvalitet usluge u funkciji satisfakcije i namera korisnika u ostvarivanju marketing performansi visokoobrazovnih institucija na zapadnom Balkanu [1]
  Kvalitet vazduha pod pritiskom u funkciji održive proizvodnje [1]
  Kvalitet života bolesnika na hroničnoj hemodijalizi i sa transplantiranim bubregom [1]
  Kvalitet života bolesnika sa aneurizmom abdominalne aorte lečenih endovaskularnim procedurama [1]
  Kvalitet života dece i adolescenata sa celijakijom [1]
  Kvalitet života i funkcijska sposobnost bolesnika sa reumatoidnim artritisom [1]
  Kvalitet života i funkcionalni oporavak bolesnika nakon rehabilitacije posle prvog moždanog udara [1]
  Kvalitet života i mehanizmi odbrane kod profesionalnih vojnih lica sa sindromom sagorevanja na radu [1]
  Kvalitet života i nivo stigmatizacije obolelih od hroničnog hepatitisa C [1]