Now showing items 5723-5742 of 16577

  Title
  Kontrola formiranja i prostiranja lokalizovanih struktura u fotonskim rešetkama s defektima [1]
  Kontrola kvaliteta praćenjem centralne tendencije negausovih slučajnih veličina [1]
  Kontrola nasilničkog imovinskog kriminaliteta [1]
  Kontrola strukturnih i mikrostrukturnih karakteristika binarnih i ternarnih oksida titana za primenu u obnovljivim izvorima energije [1]
  Kontrolisano oslobađanje antibiotika iz nanosfera poli(D,L-laktid-koglikolid)/hidroksiapatita sintetisanih u ultrazvučnom polju [1]
  Kontroverze oporezivanja dohotka fizičkih lica [1]
  Konvejeva notacija u teoriji čvorova i njena primena u metodima za određivanje rastojanja čvorova [1]
  Konvencionalni, konformalni i fuzionisani modalitet planiranja radioterapije planocelularnog karcinoma glave i vrata [1]
  Konvergencija kao razvojna tendencija u funkcionisanju bankarskih i nebankarskih finansijskih institucija [1]
  Konvergentna validacija farmakoekonomskih aspekata terapije benigne hiperplazije prostate u Crnoj Gori [1]
  Konvolucije eksternih faktora u oceni rizika vanrednih događaja na železnici [1]
  Konzervirana svojstva proteina virusa hepatitisa C genotipa 1b kao prognostičkih markera odgovora na kombinovanu terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom [1]
  Konzumerizam i arhitektonski narativi u modernom enterijeru na kraju XX i početku XXI veka [1]
  Kooperativna automatska klasifikacija signala po tipu modulacije korišćenjem mreže senzora [1]
  Kooperativna kataliza: kombinacija organokatalize i katalize kompleksima prelaznih metala i njena primena u totalnoj sintezi alokainata [1]
  Koordinacija monetarne i fiskalne politike u savremenim tržišnim privredama [1]
  Kopolimeri dobijeni kalemljenjem vinilnih monomera na skrob - uticaj amina na sintezu i procesi degradacije u životnoj sredini [1]
  Korelacija angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE) sa Doppler parametrima u portnoj hipertenziji [1]
  Korelacija bioloških aktivnosti sintetisanih derivata 4-hidroksikumarina i njihovih fizičko-hemijskih parametara [1]
  Korelacija bioloških markera sa odgovorom na preoperativnu radioterapiju lokalno odmaklog neinflamatornog karcinoma dojke [1]