Приказ резултата 5422-5441 од 15866

  Наслов
  Kompleksi platine(II) i rutenijuma(II) sa diaminskim ligandima: sinteza, karakterizacija i citotoksičnost [1]
  Kompleksni trening mladih košarkaša [1]
  Komponente na bazi silicijum karbida u elektronskim kolima velike snage [1]
  Kompoziti i adhezivi sa sintetskim hidroksiapatitnim puniocima i hidroksiapatitni inserti : ispitivanje mehaničkih svojstava i kvaliteta adhezivne veze [1]
  Komunikativni pristup u savladavanju veštine pisanja na engleskom jeziku kod studenata Anglistike na osnovnim akademskim studijama [1]
  Konačni prsteni i usmereni grafovi [1]
  Koncentracija histamina u krvi bolesnika sa ishemijskom bolešću srca [1]
  Koncentracija nitrita u krvi kod obolelih od hipotireoze kao parametar za uvođenje supstitucione terapije [1]
  Koncentracija u trgovini na malo kao determinanta profitabilnosti maloprodajnih preduzeća [1]
  Koncentracije antihipertenzivnih lekova kod davalaca krvi [1]
  Koncentracije citokina u serumu kod pacijenata sa planocelularnim karcinomom larinksa [1]
  Koncepcije razvoja univerzalnih zupčastih reduktora [2]
  Koncept digitalnih komunikacija u okviru integrisanih marketinških aktivnosti poslovnih sistema [1]
  Koncept engleskog jezika kao lingua franca i njegova percepcija u akademskoj zajednici u Srbiji [1]
  Koncept globalnog grada kao pristup razumevanju savremenih obrazaca urbanizacije i globalizacije [1]
  Koncept integrisanog izveštavanja preduzeća - instrument podmirenja informacionih potreba ključnih stejkholdera [1]
  Koncept kreativnog grada u razvoju turizma Novog Sada [1]
  Koncept lepote u nemačkoj baladi [1]
  Koncept marketinške orijentacije u razvoju tehnoloških preduzetničkih poduhvata [1]
  Koncept određivanja strukture program menadžmenta uproizvodnji složenog proizvoda [1]