Приказ резултата 5382-5401 од 15498

  Наслов
  Kopolimeri dobijeni kalemljenjem vinilnih monomera na skrob - uticaj amina na sintezu i procesi degradacije u životnoj sredini [1]
  Korelacija angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE) sa Doppler parametrima u portnoj hipertenziji [1]
  Korelacija bioloških aktivnosti sintetisanih derivata 4-hidroksikumarina i njihovih fizičko-hemijskih parametara [1]
  Korelacija bioloških markera sa odgovorom na preoperativnu radioterapiju lokalno odmaklog neinflamatornog karcinoma dojke [1]
  Korelacija ekspresije CD31 i glatkomišićnog aktina sa morfološkim karakteristikama adenokarcinoma rektuma [1]
  Korelacija ekspresije leptin receptora sa proliferacijom, neoangiogenezom i sekrecijom mucina u kolorektalnom adenokarcinomu [1]
  Korelacija ekspresije MYC i MYCN proteina i autofagije u neuroblastnim tumorima dečjeg doba [1]
  Korelacija fizioloških, biohemijskih i morfoloških parametara i ishoda nativnih arteriovenskih fistula za hemodijalizu [1]
  Korelacija funkcionalnih i fizičko-hemijskih svojstava prahova ZnO dobijenih različitim metodama sinteze [1]
  Korelacija između genotipa i fenotipa bolesnika sa hiperfenilalaninemijom na teritoriji Srbije [1]
  Korelacija između proteinske i genske ekspresije HER-2 i topoizomeraze 2a kod infiltrativnog duktalnog karcinoma dojke [1]
  Korelacija između sastava i svojstava amorfnog As2S3 dopiranog bizmutom [1]
  Korelacija klinički i patohistološki određene lateralne margine kod bazocelularnog karcinoma kože [1]
  Korelacija kliničkih parametara i bioloških markera apoptoze u prognozi klasičnog Hočkinovog limfoma [1]
  Korelacija kliničkog i funkcionalnog sa ultrazvučnim nalazom mišića dubokih stabilizatora lumbosakralnog segmenta kičmenog stuba kod ispitanika sa lumbalnim sindromom [1]
  Korelacija kliničkog i radiološkog nalaza sa prisustvom neuropsiholoških posledica kod povređenih sa blagim traumatskim oštećenjem mozga [1]
  Korelacija koncepata psihodrame i sociodrame sa rediteljskim metodom Želimira Žilnika [1]
  Korelacija mape difuznog keficijenta i difuzije sa stepenom maligniteta glijalnih tumora [1]
  Korelacija nalaza transkranijalnog ultrazvučnog pregleda cerebralnih arterija i kliničke slike kod osoba sa epizodičnim primarnim glavoboljama [1]
  Korelacija nalaza vestibularnih i kohlearnih odgovora ispitanih kod dece u prelingvalnom periodu i na uzdrastu od 3 do 5 godina [1]