Приказ резултата 5382-5401 од 15866

  Наслов
  Komparacija kliničkog i patološko-morfološkog nalaza akutnog respiratornog distres sindroma [1]
  Komparacija prognostičkih skorova u odnosu na ishod kod pacijenata sa terminalnim stadijumom hroničnog oboljenja jetre [1]
  Komparacija upravljanja kompenzacijama u Republici Srbiji i zemljama Evrope [1]
  Komparativna analiza agenasa za biološku kontrolu patogenih gljiva izolovanih sa lekovitih biljaka [1]
  Komparativna analiza efikasnosti neprofitnihorganizacija primenom dea metode (na primeru državnih srednjih mašinskih tehničkih škola beogradskog okruga) [1]
  Komparativna analiza genske varijabilnosti i nivoa cirkulišućih faktora nekroze tumora, HSP 70 i Fas/FasL u primarnom glaukomu otvorenog ugla [1]
  Komparativna analiza homeostaze kalcijuma u uslovima fiziološke i medikamentne hiperprolaktinemije : eksperimentalna studija [1]
  Komparativna analiza klasične inferencije i Bajesovog pristupa u obradi ekonomskih podataka [1]
  Komparativna analiza kliničkog i mikrobiološkog nalaza kod pacijenata sa proteznim stomatitisom [1]
  Komparativna analiza kvaliteta intraperiodontalne i intraseptalne anestezije izazvane artikainom sa epinefrinom kod zdravih i pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2 [1]
  Komparativna analiza metoda za procenu unosa minerala i makronutrijenata u kolektivnoj ishrani predškolske dece [1]
  Komparativna analiza morfoloških karakteristika i ishoda lečenja bolesnika sa cervikalnim i intertrohanternim prelomima proksimalnog dela butne kosti [1]
  Komparativna analiza nastave engleskog kao stranog jezika u osnovnim školama u Japanu i Srbiji [1]
  Komparativna analiza osnovnih svojstava konstrukcijskih betona spravljenih sa različitim vrstama lakih agregata [1]
  Komparativna analiza parametara višeredne kompjuterizovane tomografije i patohistoloških nalaza kod karcinoma pluća [1]
  Komparativna analiza parodijskih narativa u romanima Objava broja 49 i Fama o biciklistima Svetislava Basare [1]
  Komparativna analiza pigmentnih lezija i zdravog tkiva kože optičkim spektroskopskim metodama [1]
  Komparativna analiza primene longitudinalnog dorzalnog i lateroventralnog dartos flapa u prevenciji komplikacija operativnog rešavanja distalnih i srednjih hipospadija snodgrass tehnikom [1]
  Komparativna analiza procesa, sistema i regulativa u izradi i primeni matičnih ćelija i drugih ćelijskih terapija [1]
  Komparativna analiza programa biologije za osnovnu školu u Srbiji i drugim evropskim zemljama [2]