Now showing items 5382-5401 of 16357

  Title
  Karakterizacija i primena kompleksa na bazi hitozana i amidovanog pektina za uklanjanje azo boja iz vodenih rastvora [1]
  Karakterizacija i procena kritičnih parametara stabilnosti tableta olanzapina i aripiprazola primenom eksperimentalnog dizajna [1]
  Karakterizacija i putevi sinhronizacije perifernog biološkog časovnika i steroidogeneze u Lajdigovim ćelijama pacova [1]
  Karakterizacija i toksična aktivnost Aggregatibacter actinomycetemcomitans izolata [1]
  Karakterizacija kolorimetrijskih vrednosti otisaka štampanih goniohromatskim pigmentima [1]
  Karakterizacija kvaliteta mesa i iznutrica svinja čistih rasa odgajanih u Vojvodini [1]
  Karakterizacija kvaliteta vode reke Ibar u funkciji procene stanja životne sredine [1]
  Karakterizacija kvaliteta, nutritivne vrednosti i stabilnosti devičanskih maslinovih ulja proizvedenih u različitim regionima Libije [1]
  Karakterizacija mehanizama degeneracije fotoreceptora nakon ablacije retine; evaulacija anatomskog i funkcionalnog postoperativnog oporavka [1]
  Karakterizacija mikoroorganizama promotora rasta i njihovo preživljavanje u rizosferi engleskog ljulja [1]
  Karakterizacija molekulskih vrsta specifičnog antigena prostate čoveka primenom imunoafinitetne hromatografije na čipu [1]
  Karakterizacija Monilinia spp. patogena plodova jabuke u Srbiji i različiti aspekti njihove kontrole [1]
  Karakterizacija nestandardnih koncentrata bakra i mogućnosti njihove prerade [1]
  Karakterizacija ograničenih linearnih i kompaktnih operatora izmedju BK prostora [1]
  Karakterizacija osmotski aktiviranih jonskih struja u membrani citoplazmatskih kapi izolovanih iz sporangiofora gljive Phycomyces blakesleeanus Burgeff [1]
  Karakterizacija površinske strukture neštampajućih elemenata CtP termalne štamparske forme za ofset štampu [1]
  Karakterizacija površinskih molekula bakterijskih ćelija odgovornih za potencijalnu probiotičku aktivnost prirodnih izolata laktobacila [1]
  Karakterizacija predela na području obuhvaćenom Prostornim planom posebne namene Fruške gore do 2022. godine [1]
  Karakterizacija proizvodnih parametara alata za utiskivanje izrađenih tehnikom 3D štampe [1]
  Karakterizacija sistema tečne hromatografije hidrofilnih interakcija sa UV i MS/MS detekcijom u analitici i bioanalitici olopatadina [1]