Now showing items 5264-5283 of 16579

  Title
  Istraživanje i razvoj modela izvrsnosti za stomatološku zdravstvenu zaštitu [1]
  Istraživanje i razvoj termoizolacionog materijala od recikliranog otpada odevne industrije [1]
  Istraživanje individualnog stanovanja u Libiji [1]
  Istraživanje influence kopitara sa različitim epizootiološkim i kliničkim nalazima infekcije [1]
  Istraživanje interakcije dejonizovane vode sa hidrofilnim i hidrofobnim materijalima, biomolekulima i hidrogenizovanim ugljeničnim nanomaterijalima [1]
  Istraživanje karakteristika ubrizgavanja ulja repice i njegovog metilestra pod visokim pritiscima u motorima SUS [1]
  Istraživanje karakteristika zdravstvenog sistema i blagovremenosti terapije u zbrinjavanju bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom u Srbiji [1]
  Istraživanje kognitivnog funkcionisanja i psihosocijalnih aspekata kod dece i adolescenata obolelih od multiple skleroze [1]
  Istraživanje konstrukciono-triboloških parametara kugličnih ležaja sa kosim dodirom tipa ZKLF sa aspekta optimalne osnovne funkcije [1]
  Istraživanje konstrukciono-triboloških parametara radijalnih kliznih ležaja sa grafitom sa aspekta optimalne osnovne funkcije [1]
  Istraživanje kvaliteta uslužnog procesa u kruzing turizmu [1]
  Istraživanje metodologije upravljanja inovacionim projektimau oblasti energetske efikasnosti preduzeća [1]
  Istraživanje modela integrisanog sistema u lancu snabdevanja vakcinama i razvoj alata za procenu njihove efektivne primene u kliničkoj praksi [1]
  Istraživanje mogućnosti primene veštačke inteligencije u predviđanju performansi kočnog sistema motornih vozila [1]
  Istraživanje novih modela simulacije procesa konzerviranja voća sušenjem [1]
  Istraživanje optimalnih parametara solarnih paraboličnih koncentrišućih prijemnika toplote sa aspekta primene u sistemima poligeneracije [1]
  Istraživanje optimalnih pravaca strategijskog delovanja top menadžmenta preduzeća. [1]
  Istraživanje optimalnog upravljanja sistemom paljenja oto-motora primenom veštačkih neuronskih mreža [1]
  Istraživanje oscilatornog komfora putnika u autobusu sa aspekta položaja i kvaliteta sedišta [1]
  Istraživanje performansi autobusa sa pogonom na komprimovani prirodni gas sa stanovišta bezbednosti i uticaja na životnu sredinu [1]