Now showing items 5264-5283 of 16364

  Title
  Izolacija, karakterizacija i ispitivanje probiotskih osobina autohtonih sojeva laktobacila [1]
  Izolovanje bioaktivnih jedinjenja iz otpadne kafe i njeno potpuno iskorišćenje kao adsorbenta [1]
  Izolovanje i fizičko-hemijska karakterizacija ulja iz semena crvenih sorti grožđa [1]
  Izolovanje i identifikacija diarilheptanoida iz biljnih vrsta crna jova (Alnus gltinosa (L.) Gaertn.) i zelena jova (Alnus viridis (Chaix) DC. subsp. viridis) i njihova biološka aktivnost [1]
  Izolovanje i karakterizacija prirodnih i rekombinantno dobijenih alergena iz kivija (Actinidia deliciosa Liang, Ferguson) za primenu u alergijskoj dijagnostici i terapiji [1]
  Izolovanje, karakterizacija i biološka aktivnost jatrofanskih diterpena iz Euphorbia dendroides L. [1]
  Izolovanje, karakterizacija i uloga kompleksa transferina sa vezujućim proteinom 3 za faktore rasta slične insulinu [1]
  Izolovanje, strukturna karakterizacija i biološka aktivnost naftnih kiselina iz Vojvođanske nafte [1]
  Izračunavanje generalisanih inverza [1]
  Izračunavanje Hankelove transformacije nizova [1]
  Izračunavanje naseljenosti atomskih stanja, ugaone raspodele i energijskog spektra fotoelektrona kod atomskih sistema u jakim laserskim poljima primenom vremenski zavisnih metoda [1]
  Izrada i analiza anotiranog korpusa persijskog jezika kao stranog ; Формирование и анализ аннотированного корпуса персидскогo языка [1]
  Izrada kursa poslovnog engleskog jezika sa ciljem razvoja pragmatičke kompetencije značajne zaunapređenje poslovne komunikacije [1]
  Izrada modela informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima u poslovnim sistemima [1]
  Izrada osnova formalne gramatike srpskog jezika upotrebom metagramatike [1]
  Izrada projekata u nastavi engleskog jezika na tercijarnom stepenu obrazovanja [1]
  Izražavanje kauzalnosti u francuskom i srpskomjeziku [1]
  Izražavanje koncesivnosti u francuskom, italijanskom i srpskom jeziku [1]
  Izražavanje merne nesigurnosti kapacitivnih razdelnika napona sa koncentrisanim parametrima u oblasti visokih frekvencija [1]
  Izučavanje funkcionalnih svojstava enzimski modifikovanih biljnih globulina [1]