Приказ резултата 4916-4935 од 15866

  Наслов
  Ispitivanje intraduktalnih papilarnih mucinoznih neoplazmi pankreasa i njihove povezanosti sa ekstrapankreasnim malignitetima [1]
  Ispitivanje Kalbe-Šmitove reakcije naftoksida alkalnih metala [1]
  Ispitivanje kinetike i mehanizma reakcija kompleksa Pt(ii) i Pd(ii) sa biološki značajnim ligandima [1]
  Ispitivanje kinetike i mehanizma supstitucionih reakcija mononuklearnih i dinuklearnih kompleksa platine(II) [1]
  Ispitivanje kinetike i modeliranje reakcije kalijum-jodida i vodonik-peroksida u kiseloj sredini [1]
  Ispitivanje kliničkih, imunoseroloških, imunofenotipskih i citokinskih profila pacijenata sa čestom varijabilnom imunodeficijencijom [1]
  Ispitivanje koncentracije gvožđa, cinka i bakra i antioksidativnog statusa u majčinom mlijeku, serumu beba i majki i hrani za odojčad [1]
  Ispitivanje korelacije ekspresije HER-2 onkoproteina u primarnom tumoru sa kliničkim i patološkim stadijumom regionalnih limfnih čvorova u aksili kod bolesnica sa operabilnim karcinomom dojke [1]
  Ispitivanje korelacije između hemijske strukture, fizičko-hemijskih i retencionih parametara i antimikrobne aktivnosti novosintetisanih derivata propiofenona [1]
  Ispitivanje korelacije između hemijske strukture, fizičko-hemijskih i retencionih parametara u hromatografiji na obrnutim fazama novosintetisanih derivata s-triazina [1]
  Ispitivanje korelacije između kliničkih karakteristika i funkcionalne sposobnosti kod pacijenata sa cervikalnom radikulopatijom [1]
  Ispitivanje kvaliteta života dece sa atopijskim dermatitisom: procena ukupnog ishoda bolesti [1]
  Ispitivanje kvaliteta života i troškova lečenja pacijenata obolelih od depresije [1]
  Ispitivanje kvaliteta života kod ortopedskih pacijenata dečjeg uzrasta u bolničkim uslovima [1]
  Ispitivanje kvaliteta života kod osoba sa malokluzijama predviđenih za lečenje fiksnim ortodontskim aparatima [1]
  Ispitivanje lipolitičkih i oksidativnih promena u tradicionalnoj fermentisanoj kobasici (Petrovačka kobasica) tokom standardizacije bezbednosti i kvaliteta [1]
  Ispitivanje mehaničkih i površinskih svojstava stomatoloških nanostrukturisanih kompozitnih materijala na bazi smola [1]
  Ispitivanje mehanizama rezistencije i moguće unakrsne rezistencije Listeria monocytogenes nakon adaptacije na različita antimikrobna sredstva [1]
  Ispitivanje mehanizma antitumorskog delovanja derivata antrahinona in vitro [1]
  Ispitivanje mehanizma nukleofilnih supstitucionih reakcija kompleksa zlata(III) [1]