Now showing items 3411-3430 of 18546

  Title
  Električne mašine u vazduhoplovstvu [1]
  Električni proboji u vazduhu: novi eksperimenti o statistički i numerički modeli [1]
  Elektro-mehanički model kohlee i analiza odziva modela [1]
  Elektrodinamički procesi u kanalu pri atmosferskom pražnjenju sa uticajem strujne refleksije [1]
  Elektrodni materijali na bazi kompozita zeolita sa heteropoli kiselinama i karbonizovanim polianilinom za elektrohemijsku detekciju fenola u vodenim rastvorima [1]
  Elektrofiziološki profil spavanja kod kliničkih subtipova shizofrenije i velikog depresivnog poremećaja [1]
  Elektroforetsko taloženje i karakterizacija hidroksiapatit/lignin i srebro/hidroksiapatit/lignin prevlaka na titanu [1]
  Elektrogenerisana hemiluminiscencija: ispitivanje mehanizma i njena primena u bioanalitici [1]
  Elektrohemijska i površinska karakterizacija trokomponentnih legura sistema Ag-Cu-Zn u blisko neutralnim hloridnim rastvorima [1]
  Elektrohemijska kataliza reakcije izdvajanja vodonika na modifikovanim površinama zlata, platine i paladijuma [1]
  Elektrohemijska oksidacija metanola i mravlje kiseline na model i realnim katalizatorima [1]
  Elektrohemijska sinteza i karakterizacija nanokompozita polivinil-alkohola I nanočestica srebra [1]
  Elektrohemijska sinteza i karakterizacija nanokompozita polivinil-alkohola, grafena i nanočestica srebra [1]
  Elektrohemijsko bromovanje estrogena i zaštićenig glikala [1]
  Elektrohemijsko određivanje histamina [1]
  Elektrohemijsko ponašanje 4-nitrofenola na modifikovanoj elektrodi od staklastog ugljenika [1]
  Elektrohemijsko ponašanje bakra u kiselom rastvoru natrijum-sulfata u prisustvu organskih inhibitora [1]
  Elektrohemijsko ponašanje i antioksidativna aktivnost tetradentatnih Šifovih baza i njihovih bakar(II) kompleksa [1]
  Elektrohemijsko proučavanje vareniklina i brimonidina, i razvoj elektroanalitičkih metoda za njihovo određivanje u različitim matriksima [1]
  Elektrohemijsko taloženje i karakterizacija legure Ni-W [1]