Now showing items 13940-13959 of 17631

  Title
  Uticaj različitih mineralnih dodataka na osobine samougrađujućih betona [1]
  Uticaj različitih modaliteta fizičke aktivnosti na krvni pritisak i funkciju miokarda pacova [1]
  Uticaj različitih modifikacija površine titana fizičkim i hemijskim metodama na njegovu citokompatibilnost i imunomodulacijska svojstva [1]
  Uticaj različitih načina gajenja jarog ječma na morfološke osobine, rodni potencijal i kvalitet zrna [1]
  Uticaj različitih operativnih tehnika tokom hirurške revaskularizacije miokarda na oksidativni stres i antioksidativnu zaštitu [1]
  Uticaj različitih postupaka fizičko-hemijskog modifikovanja na strukturu i svojstva vlakana lana [1]
  Uticaj različitih postupaka modifikacije površine ugljeničnih nanomaterijala na njihova svojstva i mogućnosti primene [1]
  Uticaj različitih programa vežbanja na fitnes komponente [1]
  Uticaj različitih rastvora za peritoneumsku dijalizu na karakteristike membrane peritoneuma [1]
  Uticaj različitih tehnika ekstrakcije i destilacije na hemijski sastav etarskog ulja i ekstrakta iz biljnih vresta roda Thymus L. [1]
  Uticaj različitih tehnika mašinske preparacije na originalnu anatomiju kanala korenova prvih maksilarnih molara [1]
  Uticaj različitih tehnoloških parametara na formiranje boje tradicionalne fermentisane kobasice (Petrovačka kobasica) tokom standardizacije bezbednosti i kvaliteta [2]
  Uticaj različitih tipova dodatne hrane u poluintenzivnoj proizvodnji mlađi šarana (Cyprinus carpio) na strukturu i dinamiku ribnjačkog ekosistema [1]
  Uticaj različitih vidova fizičkog opterećenja na redoks ravnotežu ronilaca [1]
  Uticaj različitih vrsta hirurčkih konaca i stepena njihove kolonizacije mikrorganizmima na zarastanje hirurških rana u usnoj duplji [1]
  Uticaj različitih vrsta hrane na parametre oksidativnog stresa i masnokiselinski profil fosfolipida jetre pacova [1]
  Uticaj različito obrađenih površina keramičkih abatmenata na funkcionalnu adaptaciju mekih periimplantnih tkiva [1]
  Uticaj razlika u propisivanju antimikrobnih lekova na učestalost multirezistentnih patogena na hirurškim i internističkim odeljenjima [1]
  Uticaj redoks disbalansa i inflamacije na aktivnost enzima paraoksonaze 1 i njegovu distribuciju na lipoproteinima visoke gustine u sindromu policističnih jajnika - efekat na kardiovaskularni rizik [1]
  Uticaj rehabilitacije na oporavak osoba sa multiplom sklerozom posle akutnog pogoršanja bolesti [1]