Now showing items 13900-13919 of 18118

  Title
  Using web tools for constructing an ontology of different natural languages [1]
  Usklađenost profesionalnih interesovanja osobe i okoline kao korelat izgaranja i zadovoljstva poslom [1]
  Uslovna osuda u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije [1]
  Usmeravanje pretrage u automatskom dokazivanju teorema [1]
  Usmereni releji bazirani na digitalnom faznom komparatoru [1]
  Usos del artículo determinado en el español como lengua extranjera en base al análisis de errores de los serbiohablantes [1]
  Uspešnost lokalne primene varijanti autolognog fibrinskog lepka u prevenciji komplikacija preponske rane i proteinskog implanta aortobifemoralne rekonstrukcije [1]
  Uspon ultra desnice kao posledica socijalno-ekonomske krize u Grčkoj [1]
  Usporedba dugotrajnog postoperativnog morbiditeta i kronične bolnosti ovisno o tehnici izvođenja carskog reza [1]
  Uspostavljanje rezistentnih tumorskih ćelijskih linija kao modela za testiranje novih hemioterapeutika : molekularna karakterizacija rezistencije nastale dugotrajnim izlaganjem paklitakselu [1]
  Usrednjene kvadraturne formule sa varijantama i primene [1]
  Ustavni sud i sporovi o sukobu nadležnosti [1]
  Ustavno-pravna zaštita prava na lokalnu samoupravu [1]
  Usvajanje glagolskih obrazaca u engleskom jeziku kod govornika srpskog jezika [1]
  Usvajanje morfološkog procesa derivacije pri učenju engleskog jezika kao stranog [1]
  Usvajanje osnovne tehnike alpskog skijanja kod dece uzrasta 5-8 godina [1]
  Usvajanje sistema članova i kategorije određenosti i neodređenosti u engleskom jeziku [1]
  Usvajanje skalarnih implikatura u srpskom jeziku : semantički, pragmatički i sintaksički ugao [1]
  Utero-ovarian hemodynamics after laparoscopic treatment of infertility caused by moderate to severe endometriosis [1]
  Uterusno-ovarijalna hemodinamika nakon laparoskopskog lečenja infertiliteta uzrokovanog endometriozom umerenog i teškog stepena [1]