Now showing items 13749-13768 of 18334

  Title
  Uklanjanje teških metala iz njihovih vodenih rastvora otpadnom biomasom na bazi kukuruza (Zea mays L.) [1]
  Uklanjanje teških metala iz vodenih rastvora biosorbentom na bazi koštica kajsija kao otpadne biomase [1]
  Uklanjanje visokog sadržaja organskih i neorganskih polutanata iz podzemnih voda Vojvodine primenom nanofiltracije [1]
  Uključivanje logičkih interakcija atributa u metode višekriterijumske analize [1]
  Uključivanje nenultog impulsa elektrona u procenu brzine prelaza u Amosov-Delone-Krajnov teoriji za slučaj niskofrekventnog linearno i cirkularno polarizovanog laserskog polja [1]
  Uloga angiotenzina II i reaktivnih vrsta kiseonika tokom razvoja akutne bubrežne insuficijencije u eksperimentalnoj hipertenziji [1]
  Uloga arabinogalaktanskih proteina u procesu morfogeneze in vitro kod kičice (Centaurium erythraea Rafn.) [1]
  Uloga autofagije u antileukemijskom dejstvu citarabina i idarubicina in vitro [1]
  Uloga azot-monoksida u regulaciji ekspresije CXCL12 u eksperimentalnom autoimunskom encefalomijelitisu u pacova [1]
  Uloga azotnog monoksida (NO) u lokalnoj anafilaktičkoj reakciji izolovanog srca miša [1]
  Uloga bajki u analitičkoj psihoterapiji [1]
  Uloga bakteriofaga familije Siphoviridae u lizogenoj konverziji vrste Bordetella bronchiseptica i njihov antimikrobni potencijal [1]
  Uloga bazičnih psiholoških potreba i samoregulacije u prevladavanju percepcije nestabilnosti zaposlenja [1]
  Uloga Blastocistis hominisa u razvoju kolitisa kod dece [1]
  Uloga carinske službe u suzbijanju kriminaliteta [1]
  Uloga centralnih V2 vazopresinskih receptora u kardiovaskularnoj homeostazi [1]
  Uloga citomegalovirusa i Epštajn-Bar virusa u nastanku i progresiji karcinoma pljuvačnih žletda [1]
  Uloga civilnih i političkih aktera u procesima institucionalne reforme i razvoja kapaciteta pravosuđa u Srbiji od 2002. do 2012. godine [1]
  Uloga D-dimera u predviđanju toka i ishoda akutnog pankreatitisa u dece [1]
  Uloga derivata u upravljanju valutnim rizicima na finansijskom tržištu Srbije [1]