Now showing items 13747-13766 of 17625

  Title
  Uticaj metaboličkog sindroma na mehaniku arterija [1]
  Uticaj metformina i simvastatina na mitofagiju u hepatocitima miševa na režimu ishrane sa visokim sadržajem masti [1]
  Uticaj metformina na apoptozu ćelija glioma i melanoma in vitro i na rast melanoma in vivo [1]
  Uticaj metformina na nastanak deficita vitamina B12 kod pacijenata sa tipom 2 dijabetes melitusa [1]
  Uticaj metilprednizola na ekspresiju i produkciju interferona-Θ i interleukina-17 u eksperimentalnom autoimunskom encefalomijelitisu [1]
  Uticaj metoda otiskivanja i angulacije implanata na tačnost definitivnog radnog modela za izradu implantno nošenih zubnih nadoknada [1]
  Uticaj metoda unapređenja prodaje na impulsivno ponašanje potrošača [1]
  Uticaj mezenhimalnih matičnih ćelija na signalni put IL-17 u modelima akutnog hepatitisa i fibroze jetre [1]
  Uticaj mezenhimskih ćelija belog masnog tkiva miša, indukovanih in vitro ka endotelskim i osteogenim ćelijama, na vaskularizovanost ektopičnih osteogenih implanata [1]
  Uticaj međusobnog odnosa, faze razvića i inokulacije na kvalitet silaže jednogodišnjih leguminoza i žita [1]
  Uticaj Mg(II) i Ca(II) jona na autooksidaciju orto-dihidroksi fenolnih jedinjenja u vodenim rastvorima [1]
  Uticaj mikrobioloških inokulanata na hranljivu vrednost i aerobnu stabilnost silaže kukuruza i senaže lucerke [1]
  Uticaj mikrostrukture na mehaničke osobine kompozitne keramike Al2O3-Y3Al5O12 [1]
  Uticaj mikrostrukture na prelaznu temperaturu ADI materijala [1]
  Uticaj mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona [1]
  Uticaj mineraloško-petrografskih karakteristika na mikrohrapavost agregata bazičnih stena Srbije [1]
  Uticaj miogenih sposobnosti i nivoa tehnike na dužinu jednorucnog bacanja lopti razlicitih težina kod mladih rukometaša [1]
  Uticaj modela programa vežbanja na koštanu gustinu i biohemijske markere koštanog remodelovanja kod žena u pre- i postmenopauzi [1]
  Uticaj modifikacije strukture MgH2 borom na proces dehidriranja [1]
  Uticaj modifikovane strategije Znam-Želim da znam-Naučio sam na postignuća i metakogniciju učenika u osnovnoškolskoj nastavi fizike [1]