Now showing items 13707-13726 of 16938

  Title
  Virtual University and Virtual Enterprise Integration in Order to Increase the Competence of Employees [1]
  Virtual water as ecological resource in agricultural and industrial production in the Republic of Serbia [1]
  Virtuelna voda kao ekološki resurs u poljoprivrednoj i industrijskoj proizvodnji u Republici Srbiji [1]
  Visoke kognitivne funkcije u nastavi lingvistiĉkih predmeta na tercijarnom nivou obrazovanja [1]
  Visokovredna funkcionalna jedinjenja iz sporednih proizvoda prerade paradajza [1]
  Visual culture of Serbia under the Austrian rule: (1718-1739) [1]
  Visual representation of cryptographic algorithms [1]
  Višekriterijumska analiza kvaliteta vazduha u urbanim sredinama u zavisnosti od vremenskih faktora [1]
  Višekriterijumska analiza kvaliteta vode Dunava u Srbiji [1]
  Višekriterijumska optimizacija izbora merne strategije za procenu dugotrajne vrednosti indikatora buke u životnoj sredini [1]
  Višekriterijumska optimizacija sastava šarže za hidrometalurški proces dobijanja cinka [1]
  Višekriterijumska optimizacija ukupne cene projekta izgradnje sportskih objekata [1]
  Višekriterijumski pristup evaluaciji performansi u funkciji poboljšanja kvaliteta usluga avio-kompanija [1]
  Višekriterijumski pristup organizaciji funkcionalnih zaštitnih zona prirodnih dobara u cilju smanjenja antropogenih uticaja [1]
  Višekriterijumsko odlučivanje u upravljanju i optimizaciji ekonomije obrazovanja [1]
  Višenamenski integrisani senzor sile i pomeraja [1]
  Višestepena analiza faktora povezanih sa obolevanjem od hroničnih nezaraznih bolesti [1]
  Višestepeno anaerobno biološko prečišćavanje jako opterećenih otpadnih voda [1]
  Vizuelno=verbalno - sociološke devijacije materijalizovane grafičkim simbolima [1]
  Vladimir Vujić as writer, critic and polemist in the context of literature processes between two world wars; Владимир Вуич посатель, литературный критик и полемист в контексте литературных процессов между двумя мировыми войнами [1]