Now showing items 13687-13706 of 18546

  Title
  TI Yield and quality of alfalfa biomass (Medicago sativa L.) as affected by production management [1]
  Time of chemical treatments prediction in agricultural production based on Data mining techniques using wireless communication systems [1]
  Time series analysis and prediction using case based reasoning technology. Analiza i predviđanja toka vremenskih serija pomoću "case-based reasoning" -tehnologije [1]
  Time series analysis of stroke onset [1]
  Time Series prediction using wavelets and neural networks with application on exchange rate forecasting [1]
  Time series with non-negative integer values based on dependent counting series [1]
  Time, space and body in Zivojin Pavlovic's fiction and film [1]
  Tiolna grupa Cys34 humanog serum-albumina : mogućnosti i značaj određivanja u kliničkoj praksi [1]
  Tip i učestalost hromozomskih aberacija i značaj molekularnog markera JAK2V617F u primarnoj mijelofibrozi [1]
  Tip zavisnosti i odnos dimenzija ličnosti kod žena zavisnih od psihoaktivnih supstanci [1]
  Tipes of fantasticism in prose of Radovan Beli Marković [1]
  Tipizacija Humanih papiloma virusa (HPV) i molekularne varijante identifikovanih tipova [1]
  Tipologija čitalaca u romanima Milorada Pavića u kontekstu savremenih teorija čitanja [1]
  Tipologija i funkcija ženskih likova u epskim pesmama Vukove zbirke [1]
  Tipologija privatnih šumovlasnika u Srbiji: emogućnosti njihovog organizovanja u cilju mobilizacije drvnih resursa [1]
  Tipološke i konstruktivne karakteristike lukova i svodova sakralnih objekata na tlu srednjovekovne Srbije [1]
  Tipološki pristup dimenzijama ideološke orijentacije [1]
  Tipovi antropogenih promena predela u Boki Kotorskoj [1]
  Tipovi fantastike u prozi Radovana Belog Markovića [1]
  Tipovi sa presekom i kontrola resursa u intuicionističkom sekventnom lambda računu [1]