Now showing items 13676-13695 of 17625

  Title
  Uticaj informaciono - komunikacione tehnologije na postignuća učenika u nastavi prirode i društva [1]
  Uticaj informalnog učenja na nivo informacione pismenosti učenika srednjih škola [1]
  Uticaj inkluzija na fazne transformacije mrežnih alumosilikata [1]
  Uticaj instrumenata marketing miksa na imidž visokoškolske ustanove i satisfakciju studenata [1]
  Uticaj insulinske rezistencije, dislipidemije, oksidativnog stresa i adipokina na krvni pritisak i kardiovaskularne bolesti kod gojazne dece i adolescenata [1]
  Uticaj integrativne nastave na postignuća učenika u nastavi prirode i društva u dijaspori [1]
  Uticaj interakcije gvožđa i nikla na elektrohemijsko ponašanje elektroda na bazi bentonita modifikovanih kiselinom i polihidroksi katjonima [1]
  Uticaj interleukina-17 na mezenhimske matične ćelije kostne srži miša u in vitro uslovima [1]
  Uticaj internet zajednica na komunikaciono – društvene procese u umreženom okruženju [1]
  Uticaj interneta na promene u njuz magazinima u Srbiji [1]
  Uticaj intraabdominalnog pritiska na stepen nekroze pankreasa kod bolesnika sa teškom formom akutnog pankreatitisa [1]
  Uticaj intravitrealne terapije inhibitorima angiogeneze na funkcionalni i morfološki nalaz kod vlažne forme senilne degeneracije makule [1]
  Uticaj ishrane bogate fruktozom na ekspresiju komponenti renin-angiotenzin sistema i inflamacije u tkivu srca pacova: polno specifične razlike [1]
  Uticaj ishrane obogaćene OMEGA-3 i OMEGA-6 masnim kiselinama na funkciju miokarda i oksidativno-inflamacijske parametre kod srca starih pacova [1]
  Uticaj ishrane obogaćene ugljenim hidratima na morfološke i ultrastrukturne odlike pankreasa pacova u uslovima eksperimentalno indukovanog hipotireoidizma [1]
  Uticaj ispaše na travnjacima različitih područja Crne Gore na sadržaj masnih kiselina u kravljem mlijeku [1]
  Uticaj ispitivanja probnim pritiskom na nastanak i rast prslina u zavarenim spojevima opreme pod pritiskom [1]
  Uticaj izbora modela utvrđivanja transfernih cena na performanse poslovanja multidivizionog preduzeća [1]
  Uticaj izbora scintilacionog kristala na odziv detektora kod pet uređaja [1]
  Uticaj jednosmerne struje na karakteristike podešljivih feritnih komponenti [1]