Now showing items 13544-13563 of 18334

  Title
  Tipologija privatnih šumovlasnika u Srbiji: emogućnosti njihovog organizovanja u cilju mobilizacije drvnih resursa [1]
  Tipološke i konstruktivne karakteristike lukova i svodova sakralnih objekata na tlu srednjovekovne Srbije [1]
  Tipološki pristup dimenzijama ideološke orijentacije [1]
  Tipovi antropogenih promena predela u Boki Kotorskoj [1]
  Tipovi fantastike u prozi Radovana Belog Markovića [1]
  Tipovi sa presekom i kontrola resursa u intuicionističkom sekventnom lambda računu [1]
  Tipski sistemi za kontrolu memorije i prava pristupa [1]
  Tireoidni i metabolički status krava rase simentalac u različitim periodima laktacije [1]
  Tirofiban as potential radiopharmaceutic for detection of thromboembolic disoreders: animal model [1]
  Tirofiban kao potencijalni radiofarmaceutik za detekciju tromboembolijskih poremećaja: animalni model [1]
  Tissue and blood distribution toxicologically active compounds from castor bean (Ricinus communis L. 1753, Euphorbiaceae) and their forensic importance [1]
  Tissue specificity of 17ß-estradiol effects on insuli signaling pathway. [1]
  Tkivna i krvna distribucija toksikološki aktivnih jedinjenja iz ricinusa (Ricinus communis L. 1753, Euphorbiaceae) i njihov sudskomedicinski značaj [1]
  Tkivna specifičnost efekata 17ß-estradiola na signalni put insulina [1]
  Tok i ishod liječenja pacijentkinja sa odmaklim stadijumom malignog tumora jajnika u Republici Srpskoj [1]
  Toksične cijanobakterije sa teritorije Republike Srbije [1]
  Toksični efekti produžene izloženosti kadmijumu i/ili polihlorovanim bifenilima u pacova [1]
  Tolerantnost selekcija bele topole prema abiotiĉkim ĉiniocima u uslovima in vitro [1]
  Tolerisanje grešaka i energetska efikasnost kod sistema za rad u realnom vremenu sa vremenskom redundansom [1]
  Tomas Sterns Eliot kritičar i Tomas Sterns Eliot pesnik [1]