Now showing items 13504-13523 of 17019

  Title
  Uticaj sorte i tehnologije gajenja krompira na otpornost prema stresu [1]
  Uticaj sorte i vremena berbe na osnovne fizičke i mehaničke osobine ploda i zrna uljane repice [1]
  Uticaj specifičnog trenažnog programa na biomehaničke parametre skok šuta u košarci [1]
  Uticaj spoljnotrgovinske razmene agroindustrijskog sektora Srbije sa Evropskom unijom kao indikator razvoja [1]
  Uticaj sportskih i van sportskih činilaca na okončanje karijere vrhunskih sportista [1]
  Uticaj stanja sluha na depresiju, anksioznost i kvalitet života pacijenata sa tinitusom [1]
  Uticaj starenja i dugotrajne dijetalne restrikcije na metabolizam holesterola u prednjem mozgu pacova [1]
  Uticaj starenja na fenotipske i funkcijske karakterisrtike dendritiskih ćelija različitih sojeva pacova [1]
  Uticaj starosti brojlerskih roditelja hibrida COBB 500 i dužine skladištenja jaja na efikasnost inkubacije pilića [1]
  Uticaj starosti gusaka i faze produktivnog ciklusa na inkubacione osobine jaja i kvalitet izleženih guščića [1]
  Uticaj statusa vitamina D na metaboličku aktivnost kosti i koštanu masu kod bolesnika sa alkoholnom cirozom jetre [1]
  Uticaj stavova studenata medicine prema statistici na sticanje kompetencija iz oblasti biostatike: multicentrična studija i meta-analiza [1]
  Uticaj stepena inhibicije funkcije trombocita nakon primene dvojne antiagregacione terapije na ishod bolesnika lečenih elektivnom perkutanom koronarnom intervencijom [1]
  Uticaj steroidnih hormona i njihovih antagonista na nivoe galektina u ćelijama trofoblasta čoveka in vitro [1]
  Uticaj stranih direktnih investicija na tekući račun Srbije [1]
  Uticaj strukture i veličine granula različitih koštanih zamenika na neoangiogenezu pri regeneraciji kosti [1]
  Uticaj strukture ortodontskih žica na biokompatibilnost i percepciju bola tokom početne faze lečenja fiksnim aparatima [1]
  Uticaj strukture pređa na bazi agroceluloznih vlakana na njihovu dalju tekstilnu transformaciju i upotrebna svojstva [1]
  Uticaj strukture životnih ciljeva preduzetnika na uspešno poslovanje preduzeća u preduzetničkim inkubatorima [1]
  Uticaj strukturisanog tretmana na parametre hoda u rehabilitaciji obolelih od Parkinsonove bolesti [1]