Now showing items 13205-13224 of 16579

  Title
  Uticaj termičke obrade na nutritivnu vrednost i oksidativnu stabilnost ulja semena uljane tikve golice Cucurbita pepoL. [1]
  Uticaj termički i mehanohemijski aktivirane kaolinske gline na mehanička svojstva i strukturu cementnih kompozita [1]
  Uticaj termičkih tretmana hrane za životinje na promene skrobne komponente i svarljivost [1]
  Uticaj termičkog tretmana aluminijuma na luminescentne osobine anodnih oksidnih slojeva [1]
  Uticaj teških metala iz hrane i vode na kvalitet duboko zamrznutog semena bika [1]
  Uticaj tipa citoplazmatične muške sterilnosti i restorer gena na prinos zrna i agronomske osobine inbred linija kukuruza [1]
  Uticaj tipa promotora turbulencije na unapređenje membranske filtracije proteina mleka [1]
  Uticaj tipa zemljišta i količine azota na produktivnost hibrida kukuruza različitih FAO grupa zrenja [1]
  Uticaj toplotnog dejstva i frekvencije primenjenog magnetnog polja na funkcionalna svojstva feromagnetnog nanostrukturnog praha Ni85,8Fe10,6W1,4Cu2,2 [1]
  Uticaj toplotnog stresa na hormonalni status krava u periodu laktacije [1]
  Uticaj traneksamične kiseline na krvarenje u perioperativnom periodu kod ugradnje totalneproteze kolena [1]
  Uticaj transformacionog liderstva i komunikacije na organizacione ishode u školi [1]
  Uticaj transkranijalne magnetne stimulacije na kliničke znake i elektrofiziološke parametre kod obolelih od Parkinsonove bolesti [1]
  Uticaj transporta i skladištenja gasa na snabdevenost tržišta Balkana [1]
  Uticaj treninga sa različitim vrstama opterećenja na mehaničke osobine mišića [1]
  Uticaj tretmana akrilamidom na endokrini pankreas pacova [1]
  Uticaj tretmana litijum karbonatom na ishod terapije radioaktivnim jodom kod grejsovog hipertiroidizma [1]
  Uticaj tri(2,3-epoksipropil)izocijanurata kao vezujućeg agensa na karakteristike kompozitnih raketnih goriva [1]
  Uticaj trokomponentnih jonskih aktivatora na povećanjе energetske efikasnosti alkalnog elektrolizera [1]
  Uticaj trombina na regulaciju proliferacije glatkih mišićnih ćelija aorte pacova [1]