Now showing items 13195-13214 of 16577

  Title
  Uticaj temperature na elektrohemijsko i anomalno ponašanje hroma i legura hroma u kiselim sredinama [1]
  Uticaj temperature sagorevanja uglja na nastajanje policikličnih aromatičnih ugljovodonika u termoelekranama i posledice po životnu sredinu [1]
  Uticaj temperature vazduha na sezonalnost mortaliteta u Novom Sadu [1]
  Uticaj terapije diureticima na izlučivanje radioaktivnog joda 131I kod pacijenata sa diferentovanim karcinomima štitaste žlezde [1]
  Uticaj terapije estroprogestagenima u menopauzi na insulinsku senzitivnost i metabolizam lipida [1]
  Uticaj terapije fiksnim ortodontskim aparatima na paradoncijum i dijagnostički potencijal biohemijskih parametara zapaljenja [1]
  Uticaj terapije gvožđem i eritropoetinom i polimorfizma ACE D/I na suzbijanje anemije kod bolesnika na hroničnoj hemodijalizi [1]
  Uticaj terapije radioaktivnim jodom 131I na hematološke parametre i antioksidativni status pacijenata sa diferentovanim karcinomom štitaste žlezde [1]
  Uticaj termičke obrade na biološka i mikrostrukturna svojstva dentalnih legura [1]
  Uticaj termičke obrade na nutritivnu vrednost i oksidativnu stabilnost ulja semena uljane tikve golice Cucurbita pepoL. [1]
  Uticaj termički i mehanohemijski aktivirane kaolinske gline na mehanička svojstva i strukturu cementnih kompozita [1]
  Uticaj termičkih tretmana hrane za životinje na promene skrobne komponente i svarljivost [1]
  Uticaj termičkog tretmana aluminijuma na luminescentne osobine anodnih oksidnih slojeva [1]
  Uticaj teških metala iz hrane i vode na kvalitet duboko zamrznutog semena bika [1]
  Uticaj tipa citoplazmatične muške sterilnosti i restorer gena na prinos zrna i agronomske osobine inbred linija kukuruza [1]
  Uticaj tipa promotora turbulencije na unapređenje membranske filtracije proteina mleka [1]
  Uticaj tipa zemljišta i količine azota na produktivnost hibrida kukuruza različitih FAO grupa zrenja [1]
  Uticaj toplotnog dejstva i frekvencije primenjenog magnetnog polja na funkcionalna svojstva feromagnetnog nanostrukturnog praha Ni85,8Fe10,6W1,4Cu2,2 [1]
  Uticaj toplotnog stresa na hormonalni status krava u periodu laktacije [1]
  Uticaj traneksamične kiseline na krvarenje u perioperativnom periodu kod ugradnje totalneproteze kolena [1]