Now showing items 13155-13174 of 16579

  Title
  Uticaj sportskih i van sportskih činilaca na okončanje karijere vrhunskih sportista [1]
  Uticaj stanja sluha na depresiju, anksioznost i kvalitet života pacijenata sa tinitusom [1]
  Uticaj starenja i dugotrajne dijetalne restrikcije na metabolizam holesterola u prednjem mozgu pacova [1]
  Uticaj starenja na fenotipske i funkcijske karakterisrtike dendritiskih ćelija različitih sojeva pacova [1]
  Uticaj starosti brojlerskih roditelja hibrida COBB 500 i dužine skladištenja jaja na efikasnost inkubacije pilića [1]
  Uticaj starosti gusaka i faze produktivnog ciklusa na inkubacione osobine jaja i kvalitet izleženih guščića [1]
  Uticaj statusa vitamina D na metaboličku aktivnost kosti i koštanu masu kod bolesnika sa alkoholnom cirozom jetre [1]
  Uticaj stavova studenata medicine prema statistici na sticanje kompetencija iz oblasti biostatike: multicentrična studija i meta-analiza [1]
  Uticaj stepena inhibicije funkcije trombocita nakon primene dvojne antiagregacione terapije na ishod bolesnika lečenih elektivnom perkutanom koronarnom intervencijom [1]
  Uticaj steroidnih hormona i njihovih antagonista na nivoe galektina u ćelijama trofoblasta čoveka in vitro [1]
  Uticaj stranih direktnih investicija na tekući račun Srbije [1]
  Uticaj strukture i veličine granula različitih koštanih zamenika na neoangiogenezu pri regeneraciji kosti [1]
  Uticaj strukture ortodontskih žica na biokompatibilnost i percepciju bola tokom početne faze lečenja fiksnim aparatima [1]
  Uticaj strukture pređa na bazi agroceluloznih vlakana na njihovu dalju tekstilnu transformaciju i upotrebna svojstva [1]
  Uticaj strukture životnih ciljeva preduzetnika na uspešno poslovanje preduzeća u preduzetničkim inkubatorima [1]
  Uticaj strukturisanog tretmana na parametre hoda u rehabilitaciji obolelih od Parkinsonove bolesti [1]
  Uticaj strukturne relaksacije na funkcionalna svojstva amorfnih legura na bazi gvožđa [1]
  Uticaj subhroničnog tretmana akrilamidom na histološke i biohemijske karakteristike jetre juvenilnih mužjaka pacova [1]
  Uticaj subinhibitornih koncentracija antibiotika na formiranje biofilma i vezivanje za komponente matriksa invazivnih i neinvazivnih izolata beta hemolitičkog streptokoka grupe A [1]
  Uticaj subjektivnih faktora ponašanja vozača na pojavu brze vožnje u saobraćaju [1]