Now showing items 13145-13164 of 16577

  Title
  Uticaj socijalne patologije na bezbednost države i društva sa osvrtom na krivičnopravnu regulativu [1]
  Uticaj socio-ekonomskih elemenata na vrednovanje turizma kao faktora meke moći [1]
  Uticaj sojeva selekcionisanog kvasca i hraniva u fermentaciji na hemijski sastav i senzorne karakteristike voćnih rakija [1]
  Uticaj soka ploda aronije na markere oksidativnog statusa i profil masnih kiselina kod zdravih osoba sa i bez faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti [1]
  Uticaj soli žučnih kiselina na prodor i metabolizam simvastatina u probiotskim bakterijama [1]
  Uticaj sorte i tehnologije gajenja krompira na otpornost prema stresu [1]
  Uticaj sorte i vremena berbe na osnovne fizičke i mehaničke osobine ploda i zrna uljane repice [1]
  Uticaj specifičnog trenažnog programa na biomehaničke parametre skok šuta u košarci [1]
  Uticaj spoljnotrgovinske razmene agroindustrijskog sektora Srbije sa Evropskom unijom kao indikator razvoja [1]
  Uticaj sportskih i van sportskih činilaca na okončanje karijere vrhunskih sportista [1]
  Uticaj stanja sluha na depresiju, anksioznost i kvalitet života pacijenata sa tinitusom [1]
  Uticaj starenja i dugotrajne dijetalne restrikcije na metabolizam holesterola u prednjem mozgu pacova [1]
  Uticaj starenja na fenotipske i funkcijske karakterisrtike dendritiskih ćelija različitih sojeva pacova [1]
  Uticaj starosti brojlerskih roditelja hibrida COBB 500 i dužine skladištenja jaja na efikasnost inkubacije pilića [1]
  Uticaj starosti gusaka i faze produktivnog ciklusa na inkubacione osobine jaja i kvalitet izleženih guščića [1]
  Uticaj statusa vitamina D na metaboličku aktivnost kosti i koštanu masu kod bolesnika sa alkoholnom cirozom jetre [1]
  Uticaj stavova studenata medicine prema statistici na sticanje kompetencija iz oblasti biostatike: multicentrična studija i meta-analiza [1]
  Uticaj stepena inhibicije funkcije trombocita nakon primene dvojne antiagregacione terapije na ishod bolesnika lečenih elektivnom perkutanom koronarnom intervencijom [1]
  Uticaj steroidnih hormona i njihovih antagonista na nivoe galektina u ćelijama trofoblasta čoveka in vitro [1]
  Uticaj stranih direktnih investicija na tekući račun Srbije [1]