Now showing items 13125-13144 of 16843

  Title
  Uticaj luteinizirajućeg hormona na sekreciju steroida kore nadbubrega kod osoba sa slučajno otkrivenim tumorima nadbubrega [1]
  Uticaj magnezijuma na parametre aktivnosti hipotalamo-hipofizno-nadbubrežne i hipotalamo-hipofizno-gonadne osovine kod ragbista [1]
  Uticaj malih doza spironolaktona na inflamatorni odgovor prouzrokovan reperfuzijom moždanog tkiva u eksperimentalnom mišjem modelu ishemičnog moždanog udara [1]
  Uticaj marketing odnosa na lojalnost kupaca u turizmu [1]
  Uticaj medetomidina u kombinaciji sa propofolom i sevofluranom na serumsku koncentraciju srčanog troponina I kod pasa, prilikom gastroskopije [1]
  Uticaj medicinske rehabilitacije na kvalitet života operativno i neoperativno lečenih pacijenata sa lumbalnom radikulopatijom [1]
  Uticaj medijskih sredstava na percepciju i evaluaciju oglašenih brendova [1]
  Uticaj medikamentne terapije benigne hiperplazije prostate na seksualni život, funkciju i simptome donjeg urinarnog trakta [1]
  Uticaj mehaničke aktivacije na svojstva MgO-TiO2 elektrokeramike [1]
  Uticaj mehaničke deformacije na bipolarne poluprovodničke naprave [1]
  Uticaj mekih kontaktnih sočiva na intraokularni pritisak meren metodom bezkontaktne tonometrije [1]
  Uticaj menadžera na kvalitet poslovanja organizacije [1]
  Uticaj menadžmenta ukupnog kvaliteta na performanse poslovanja preduzeća [1]
  Uticaj metaboličkog sindroma na funkciju jetre kod mladih gojaznih osoba [1]
  Uticaj metformina i simvastatina na mitofagiju u hepatocitima miševa na režimu ishrane sa visokim sadržajem masti [1]
  Uticaj metformina na apoptozu ćelija glioma i melanoma in vitro i na rast melanoma in vivo [1]
  Uticaj metformina na nastanak deficita vitamina B12 kod pacijenata sa tipom 2 dijabetes melitusa [1]
  Uticaj metilprednizola na ekspresiju i produkciju interferona-Θ i interleukina-17 u eksperimentalnom autoimunskom encefalomijelitisu [1]
  Uticaj metoda otiskivanja i angulacije implanata na tačnost definitivnog radnog modela za izradu implantno nošenih zubnih nadoknada [1]
  Uticaj metoda unapređenja prodaje na impulsivno ponašanje potrošača [1]