Now showing items 13105-13124 of 16579

  Title
  Uticaj različitih tipova dodatne hrane u poluintenzivnoj proizvodnji mlađi šarana (Cyprinus carpio) na strukturu i dinamiku ribnjačkog ekosistema [1]
  Uticaj različitih vidova fizičkog opterećenja na redoks ravnotežu ronilaca [1]
  Uticaj različitih vrsta hirurčkih konaca i stepena njihove kolonizacije mikrorganizmima na zarastanje hirurških rana u usnoj duplji [1]
  Uticaj različitih vrsta hrane na parametre oksidativnog stresa i masnokiselinski profil fosfolipida jetre pacova [1]
  Uticaj različito obrađenih površina keramičkih abatmenata na funkcionalnu adaptaciju mekih periimplantnih tkiva [1]
  Uticaj razlika u propisivanju antimikrobnih lekova na učestalost multirezistentnih patogena na hirurškim i internističkim odeljenjima [1]
  Uticaj redoks disbalansa i inflamacije na aktivnost enzima paraoksonaze 1 i njegovu distribuciju na lipoproteinima visoke gustine u sindromu policističnih jajnika - efekat na kardiovaskularni rizik [1]
  Uticaj rehabilitacije na oporavak osoba sa multiplom sklerozom posle akutnog pogoršanja bolesti [1]
  Uticaj rehabilitacije vida specijalnim pomagalima na kvalitet života slabovide djece [1]
  Uticaj rekultivacije na karakteristike tehnosola rudnika bakra Bor [1]
  Uticaj relevantnih faktora na proizvodnju,preradu i promet organskog voća [1]
  Uticaj restaurativnih procedura na biomehaničke karakteristike premolara – analiza realnog trodimenzionalnog modela zuba primenom metode konačnih elemenata [1]
  Uticaj restriktivnog režima ishrane na plastičnost neurona i glije nakon povrede senzomotorne kore mozga pacova [1]
  Uticaj režima prerade legure zlata na svojstva polufabrikata za izradu nakita [1]
  Uticaj sadržaja [beta] podjedinica konglicinina na tehnološke funkcionalne osobine proteina soje [1]
  Uticaj sadržaja proteina u spermalnoj plazmi nerasta na parametre razređene sperme i fertilitet veštački osemenjenih krmača [1]
  Uticaj salicilne kiseline na ekspresiju proteina toplotnog stresa i morfološke osobine biljaka krompira (Solanum Tuberosum L.) u uslovima toplotnog streasa in vitro [1]
  Uticaj sastava i termičkog tretmana mleka na distribuciju proteina u proizvodnji kajmaka i svojstva formirane pokožice [1]
  Uticaj sastava masne faze margarina na fizičke osobine i kvalitet peciva od laminiranog testa [1]
  Uticaj sastava polivinilhloridnih smeša i tehnoloških uslova proizvodnje na svojstva penastih podnih obloga [1]