Now showing items 13002-13021 of 16577

  Title
  Uticaj pojedinih komponenti zdravlja na kvalitet života starih [1]
  Uticaj pola, težine i dužine trajanja oboljenja na kontaktnu senzibilizaciju kod obolelih od vulgarne psorijaze [1]
  Uticaj polielektrolita na interakciju drveta i vodorazredivih premaza [1]
  Uticaj polifenola prirodnog porekla i sintetskih otvarača kalijumovih kanala na kontraktilnost izolovanog uterusa [1]
  Uticaj polimorfizama FKBP5 gena, traume u detinjstvu i neuroticizma na rizik od psihotičnog poremećaja [1]
  Uticaj polimorfizama gena za inflamatorne citokine i njihove receptore na nivo cirkulišućih citokina i kliničke parametre kod pacijenata sa hroničnom parodontopatijom i dijabetes melitusom tipa 2 [1]
  Uticaj polimorfizama MDR1 gena na metabolizam kalcineurinskih inhibitora i funkciju presađenog bubrega [1]
  Uticaj polimorfizama P582S i A588T gena za HIF-1α na ekspresiju proteina HIF-1α i VEGF u planocelularnim karcinomima glave i vrata [1]
  Uticaj polimorfizma Fokl gena za vitamin D receptor i TNFa-308 gena za faktor nekroze tumora na težinu i ishod bolesti kod dece sa juvenilnim idiopatskim artritisom [1]
  Uticaj polimorfizma gena za pankreasne proteine i faktore nekroze tumora na tok akutnog pankreatitisa [1]
  Uticaj polimorfizma i indukcije gena za metabolišuće enzime na klinički odgovor pacijenata lečenih olanzapinom [1]
  Uticaj političkog odlučivanja na upravljanje zaštićenim područjem: na primeru Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera [1]
  Uticaj politike regionalnog razvoja na društveno-ekonomska kretanja u Republici Srbiji [1]
  Uticaj politike zaštite konkurencije na razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji [1]
  Uticaj položaja pejsmejker elektrode na funkciju leve komore kod pacijenta sa permanentnim antibradikarnim pejsingom [1]
  Uticaj polukružnih veza elemenata paletnih regala na globalnu analizu konstrukcije [1]
  Uticaj polutunelskog sistema gajenja na biološko-proizvodne osobine i promene u kvalitetu ploda sorte kupine Čačanska bestrna (Rubus subg. Rubus Watson) [1]
  Uticaj porekla matica, gustine nasada i načina privikavanja na koncentrovanu hranu na uspeh veštačkog mresta, gajenje larvi i mlađi smuđa (Sander lucioperca L., 1758) [1]
  Uticaj porekla sadnog materijala i veličine semenske krtole na morfološke i produktivne osobine krompira [1]
  Uticaj poslovnog imena privrednog društva na njegovo poslovanje [1]