Now showing items 13002-13021 of 16368

  Title
  Uticaj strukture ortodontskih žica na biokompatibilnost i percepciju bola tokom početne faze lečenja fiksnim aparatima [1]
  Uticaj strukture pređa na bazi agroceluloznih vlakana na njihovu dalju tekstilnu transformaciju i upotrebna svojstva [1]
  Uticaj strukture životnih ciljeva preduzetnika na uspešno poslovanje preduzeća u preduzetničkim inkubatorima [1]
  Uticaj strukturisanog tretmana na parametre hoda u rehabilitaciji obolelih od Parkinsonove bolesti [1]
  Uticaj strukturne relaksacije na funkcionalna svojstva amorfnih legura na bazi gvožđa [1]
  Uticaj subhroničnog tretmana akrilamidom na histološke i biohemijske karakteristike jetre juvenilnih mužjaka pacova [1]
  Uticaj subinhibitornih koncentracija antibiotika na formiranje biofilma i vezivanje za komponente matriksa invazivnih i neinvazivnih izolata beta hemolitičkog streptokoka grupe A [1]
  Uticaj subjektivnih faktora ponašanja vozača na pojavu brze vožnje u saobraćaju [1]
  Uticaj subkliničke tiroidne disfunkcije na kardiovaskularni sistem [1]
  Uticaj suksesivnog ozračivanja fotonaponskih detektora gama i neutronskim zračenjem na njihove karakteristike [1]
  Uticaj suplementacije alfa-liponskom kiselinom na parametre oksidativnog stresa i antioksidativne zaštite kod obolelih od shizofrenije [1]
  Uticaj suplementacije astaksantinom na nivo markera oksidativnog stresa i nivo sekretornog IgA u salivi kod mladih fudbalera [1]
  Uticaj suplementacije sojem Lactobacillus helveticus L10 na markere imunskog i oksidativnog statusa vrhunskih sportista [1]
  Uticaj supstanci selektivnih za pojedine podtipove benzodiazepinskog mesta vezivanja GABAA receptora na ponašanje pacova u Morisovom vodenom lavirintu [1]
  Uticaj supstitucije vitamina D na koncentraciju VEGF-A u krvi i TGF-β1 i nefrina u urinu kod bolesnika sa dijabetes melitusom tip 2 [1]
  Uticaj surfaktanata na protolitičke ravnoteže i izomeraciju ACE inhibitora [1]
  Uticaj sveobuhvatne kardijalne rehabilitacije na dijastolnu disfunkciju i funkcionalni status pacijenata lečenih perkutanom koronarnom intervencijom nakon akutnog koronarnog događaja [1]
  Uticaj svetske ekonomske krize a stanje i perspektivu privrede Srbije [1]
  Uticaj svetske ekonomske krize na evrozonu [1]
  Uticaj svjetskog tržišta kapitala na tržište kapitala u Srbiji [1]