Now showing items 12962-12981 of 16577

  Title
  Uticaj normativnog regulisanja stranih direktnih investicija na održivi razvoj Srbije [1]
  Uticaj novosintetisanog liganda (O,O'-dietil-(S,S)-etilendiaminN,N'-di-2-amino-(3-cikloheksil)propanoat dihidrohlorida) na rast i metastaziranje mišjeg karcinoma dojke i melanoma [1]
  Uticaj obima i sadržaja kretnih aktivnosti na radnu sposobnost i telesni sastav mlađih adolescenata Koprivničko-križevačke županije [1]
  Uticaj obima limfadenektomije na rezultate hirurškog lečenja obolelih od karcinoma glave pankreasa [1]
  Uticaj obrade hrane i interakcija komponenti matriksa hrane na strukturu i funkciju alergena hrane [1]
  Uticaj obrazaca potrošnje zdravstvenih usluga na samoprocenu zdravlja i zadovoljstvo građana zdravstvenom zaštitom u Republici Srbiji [1]
  Uticaj obuke i obrazovanja na performanse organizacije i zadovoljstvo zaposlenih [1]
  Uticaj odabranih monoterpena na aktivnost dijagnostički značajnijih enzima u kontrolnom humanom serumu in vitro [1]
  Uticaj odabranih premortalnih postupaka na pokazatelje stresa i kvalitet mesa svinja [1]
  Uticaj odnosa s medijima na pojedine organizacione i poslovne performanse u preduzećima u Srbiji [1]
  Uticaj oksitocina na aktivnost osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubreg i ponašanje pacova [1]
  Uticaj operacije katarakte na vrednost intraokularnog pritiska [1]
  Uticaj operativne metode na ishod hirurškog lečenja sindaktilije šake kod dece [1]
  Uticaj oprašivača na biološke osobine i kvalitet ploda jabuke (Malus domestica Borkh.) [1]
  Uticaj opsega resekcije na rezultate hirurškog lečenja obolelih od neuroendokrinih tumora pankreasa [1]
  Uticaj opšte anestezije na spavanje u eksperimentalnom modelu holinergičke neuropatologije Parkinsonove bolesti - mogući rizici postoperativnog oporavka [1]
  Uticaj oralne primene Lactobacillus rhamnosus LA68 i Lactobacillus plantarum WCFS1 na imunološke i metaboličke parametre miševa u uslovima eksperimentalno indukovane nealkoholne masne jetre [1]
  Uticaj organizacione klime i liderstva na prenošenje znanja između zaposlenih u organizaciji [1]
  Uticaj organizacione kulture i strukture preduzeća na uspešnost projekata [1]
  Uticaj organskih inhibitora na koroziono ponašanje mesinga u rastvoru natrijum-sulfata [1]