Now showing items 12962-12981 of 16364

  Title
  Uticaj selektivne blokade elemenata tkivnog renin angiotenzin aldeosteron sistema na izolovano srce pacova u hemijski izazvanom diabetes mellitus-u [1]
  Uticaj selektivne laser trabekuloplastike na visinu intraokularnog pritiska kod pacijenata sa glaukomom [1]
  Uticaj serumskog nivoa jonskog magnezijuma kao indirektnog pokazatelja ekscitotoksičnosti na pojavu psihijatrijskog komorbiditeta pacijenata sa refraktornom epilepsijom [1]
  Uticaj sestrinskih ukrštanja na prinos i agronomske osobine kukuruza (Zea mays L.) [1]
  Uticaj signalnog puta IL-33/ST2 na razvoj nekroze kod karcinoma dojke [1]
  Uticaj sila zakošenja na zamor noseće konstrukcije mosne dizalice pri njenom kretanju [1]
  Uticaj sindroma gornjeg otvora grudnog koša na spavanje [1]
  Uticaj sindroma sagorevanja na profesionalne i lične kompetencije farmaceuta [1]
  Uticaj sintetske i prirodne žučne kiseline na oksidativni stres i apoptozu hepatocita [1]
  Uticaj sirovinskog sastava i tehnološkog postupka na sadržaj metala u čokoladnim i krem proizvodima [1]
  Uticaj sistema vrednosti i ličnih karakteristika davaoca usluga na kvalitet usluga u zdravstvenim sistemima [1]
  Uticaj sistemske administracije lipopolisaharida na strukturne, celularne i molekularne karakteristike slezine miša [1]
  Uticaj sistemske skleroze na funkciju desne komore i desne pretkomore ispitivanjem ehokardiografskih i elektrokardiografskih parametara [1]
  Uticaj sistemske skleroze na građu i funkciju srca i perifernu mikrocirkulaciju [1]
  Uticaj situaciono-kondicionog treninga na eksplozivnu snagu i preciznost kod odbojkaša [1]
  Uticaj složenosti oblika, materijala, koncentracije napona i temperature na projektovanje zavarenih konstrukcija [1]
  Uticaj smanjene funkcije štitaste žlezde majki na razvoj jajnika mladunaca pacova u ranom postnatalnom periodu [1]
  Uticaj smeša koncentrata sa različitim učešćem proteina i masti na prirast i konverziju hrane u ishrani mlađi šarana (Cyprinus carpio, L., 1758) [1]
  Uticaj smeštaja na telesnu masu, masu unutrašnjih organa i agresivno ponašanje mužjaka miševa soja Swiss [1]
  Uticaj socijalne patologije na bezbednost države i društva sa osvrtom na krivičnopravnu regulativu [1]