Приказ резултата 12301-12320 од 15866

  Наслов
  Uticaj ishrane bogate fruktozom na ekspresiju komponenti renin-angiotenzin sistema i inflamacije u tkivu srca pacova: polno specifične razlike [1]
  Uticaj ishrane obogaćene OMEGA-3 i OMEGA-6 masnim kiselinama na funkciju miokarda i oksidativno-inflamacijske parametre kod srca starih pacova [1]
  Uticaj ishrane obogaćene ugljenim hidratima na morfološke i ultrastrukturne odlike pankreasa pacova u uslovima eksperimentalno indukovanog hipotireoidizma [1]
  Uticaj izbora modela utvrđivanja transfernih cena na performanse poslovanja multidivizionog preduzeća [1]
  Uticaj izbora scintilacionog kristala na odziv detektora kod pet uređaja [1]
  Uticaj jona srebra, bakra i cinka na svojstva biokeramičkih materijala na bazi kalcijum-hidroksiapatita i kalcijum-fosfata [1]
  Uticaj kadmijuma na sistem antioksidativne zaštite i varijabilnost komponenti adaptivne vrednosti gubara Lymantria dispar L. [1]
  Uticaj karakteristika aterosklerotskog plaka procenjenih višeslojnom kompjuterizovanom tomografijom na ishod perkutane koronarne intervencije na račvama koronarnih arterija [1]
  Uticaj kinantropometrijskih faktora na uspeh u ritmičkoj gimnastici [1]
  Uticaj klimatskih promena na biljnu proizvodnju [1]
  Uticaj klimatskih promena na vezivanje ugljenika, rast i biodiverzitet bukovih šuma u Srbiji [1]
  Uticaj kliničkih i neuropsiholoških parametara na karakteristike hoda obolelih od Parkinsonove bolesti [1]
  Uticaj klonalnosti B limfocita i polimorfizama gena za citokine na težinu kliničke slike i pojavu monoklonske gamapatije u bolesnika sa Gošeovom bolešću [1]
  Uticaj kobalta na nosaču kopolimeru poli-4-vinilpiridina i divinilbenzena na oscilatornu evoluciju reakcije Brej-Liebhafski [1]
  Uticaj kognitivnih i motoričkih sposobnosti na stepen socijalne participacije kod obolelih od multiple skleroze [1]
  Uticaj kolostralnih antitela na stepen imunosti prasadi vakcinisanih protiv klasične kuge svinja [1]
  Uticaj kompjuterskog trening programa i standardnih metoda na kvalitet određivanja boje zuba pri različitim izvorima svetlosti [1]
  Uticaj kompleksnosti saobraćaja na manevarskim površinama na održivi razvoj aerodroma [1]
  Uticaj komponenti somatotipa i specifičnih motoričkih sposobnosti na uspeh u sportskom penjanju [1]
  Uticaj komunikacije lidera i saradnika na organizacionu posvećenost zaposlenih [1]