Now showing items 12301-12320 of 16357

  Title
  Uloga mTOR i MAPK signalnih puteva u rezistenciji karcinoma štitaste žlezde na hemioterapiju [1]
  Uloga multidetektorske kompjuterizovane tomografije u dijagnozi i razlikovanju pankreatobilijarnog od intestinalnog tipa adenokarcinoma periampularne regije [1]
  Uloga naslednih činilaca u nastanku tromboze dubokih vena [1]
  Uloga nastavnika i uspeh učenika u nastavi matematike [1]
  Uloga nautičkog turizma u održivom razvoju Crne Gore [1]
  Uloga NO-sintaznog puta u strukturnom remodeliranju miokarda pacova [1]
  Uloga planinskih destinacija u razvoju turizma zlatiborskog okruga [1]
  Uloga planinskih turističkih centara u ukupnom turizmu Srbije [1]
  Uloga polimorfizama gena za angiotenzinogen, angiotenzin-konvertujući enzim i AT1 receptor u razvoju nefropatije u dijabetesu tipa I [1]
  Uloga polimorfizama i ekspresije gena za hemokine CX3C ligand 1 i CXC ligand 16 i njihove receptore u nastanku i progresiji multiple skleroze u Srbiji [1]
  Uloga poljoprivredno-prehrambrenog sektora u povećanju izvoza Republike Srbije [1]
  Uloga polnih steroida u infarktu miokarda kod muškaraca starijih od 40 godina [1]
  Uloga popularne muzike u konstruisanju rodnih identiteta u postsocijalističkoj Srbiji [1]
  Uloga porodičnog funkcionisanja i samopoimanja u predikciji antisocijalnog ponašanja u adolescenciji [1]
  Uloga prenatalno neinvazivnog fetalnog skrininga u kontroli blizanačkih trudnoća nastalih postupkom vantelesnog oplođenja [1]
  Uloga preoperativne kompjuterske simulacije u predikciji popuštanja šava nakon resekcije želuca [1]
  ULOGA PROGRAMSKOG MENADŽMENTA ELEKTRONSKIH MEDIJA U REPREZENTACIJI RAZLIČITOSTI [1]
  Uloga purinskog nukleozidnog analoga-sulfinozina u inhibiciji rasta malignih ćelija neosetljivih na dejstvo hemioterapeutika [1]
  Uloga regiona Zapadne Srbije u privrednom razvoju sa posebnim osvrtom na razvoj turizma [1]
  Uloga silicijuma u prevazilaženju nedostatka gvožđa kod krastavca (Cucumis sativus L.) [1]