Приказ резултата 12261-12280 од 15866

  Наслов
  Uticaj genske varijabilnosti P-glikoproteina i citohroma P450 na farmokokinetiku klopidogrela kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom [1]
  Uticaj genskog polimorfizma BCL-2+ i MYC+ utvrđenih FISH-om na prognozu bolesnika sa difuznim B krupnoćelijskim limfomom lečenih imunohemioterapijom [1]
  Uticaj genskog polimorfizma metabolišućih enzima CYP3A5, CYP2C8 i CYP1A2 na efikasnost i bezbednost terapije karbamazepinom kod dece [1]
  Uticaj genskog polimorfizma za angiotenzin konvertujući enzim, matriksnu metaloproteinazu 3, endotelnu azot oksid sintetazu, interleukine 6 i 10 i faktor nekroze tumora na kardiovaskularni morbiditet i mortalitet bolesnika na hemodijalizi [1]
  Uticaj GeoGebra-e na predavanje i učenje analitičke geometrije u srednjoj školi [1]
  Uticaj geološke podloge na sadržaj metala u biljkama [1]
  Uticaj geometrijske reprezentacije prostora na savremenu arhitekturu [1]
  Uticaj geometrijskih elemenata puta obima i strukture saobraćaja na određivanje referentnih vrednosti pri definisanju funkcionalne opravdanosti za intervenciju na putu [1]
  Uticaj globalizacije na naučnu politiku i naučnoistraživački rad u Srbiji: vrednosti, diskursi i institucije [1]
  Uticaj globalne finansijske krize na kreditni rizik bankarskog sistema [1]
  Uticaj gramatičkog konteksta na obradu promenljivih reči u srpskom jeziku [1]
  Uticaj gustine i vaskularizacije kosti u bočnoj regiji gornje vilice na inicijalnu stabilnost samourezujućih implanata [1]
  Uticaj gustine sadnje i ekoloških uslova na kvalitativnu strukturu sadnica selekcionisanih klonova crnih topola (sekcija Aigeiros Duby) [1]
  Uticaj gustine useva na prinos i kvalitet zrna kukuruza u uslovima navodnjavanja i prirodnog vodnog režima [1]
  Uticaj hemijske modifikacije glina na strukturu i svojstva njihovih epoksidnih nanokompozita [1]
  Uticaj hidracionog statusa na sportski učinak mladih košarkaša tokom višednevnog takmičarskog turnira [1]
  Uticaj hipoksije na koncentracije elektrolita i lipida terminske novorođenčadi [1]
  Uticaj hirurške tehnike ugradnje i mikro i makro dizajna implantata na njihovu stabilnost u bočnom segmentu gornje vilice [1]
  Uticaj hirurške traume na koncentraciju paratiroidnog hormona i kalcijuma u pacijenata podvrgnutih totalnoj tiroidektomiji kod benignih oboljenja štitaste žlezde [1]
  Uticaj HIV infekcije i antiretrovirusnih lekova na starenje parodontalnih tkiva [1]