Now showing items 12261-12280 of 16357

  Title
  Uloga civilnih i političkih aktera u procesima institucionalne reforme i razvoja kapaciteta pravosuđa u Srbiji od 2002. do 2012. godine [1]
  Uloga D-dimera u predviđanju toka i ishoda akutnog pankreatitisa u dece [1]
  Uloga derivata u upravljanju valutnim rizicima na finansijskom tržištu Srbije [1]
  Uloga donora ugljen-monoksida CORM-A1 u modulaciji eksperimentalno indukovanog dijabetesa tipa 1 kod C57BL/6 miševa [1]
  Uloga duodenogastričnog refluksa u nastanku prekanceroznih lezija želuca i antirefluksna uloga Roux-en-Y vijuge kao metode izbora u njegovoj prevenciji [1]
  Uloga energetske efikasnosti u sistemu održivog razvoja na primeru održive izgradnje u Libiji [1]
  Uloga evolucionih interakcija između intracelularnog endosimbionta (Wolbachia) i fitoplazme (Flavescence dorée) u promenama komponenti adaptivne vrednosti i pravcima evolucije mitohondrijske DNK u prirodnim populacijama Dictyophara europaea [1]
  Uloga fenotipske plastičnosti osobina životne istorije i ponašanja u procesima specijacije Acanthoscelides obtectus [1]
  Uloga fizičke aktivnosti u regulaciji kardiovaskularne homeostaze pacova [1]
  Uloga galektina-3 u razvoju periapeksnih inflamatornih lezija kod miša [1]
  Uloga galektina-3 u razvoju steatohepatitisa i fibroze jetre u eksperimentalnom modelu gojaznosti [1]
  Uloga glukokortikoidnih hormona u regulaciji energetskog metabolizma i inflamacije u jetri pacova nakon ishrane obogaćene fruktozom [1]
  Uloga glutation transferaza kao biomarkera rizika za nastanak karcinoma jajnika [1]
  Uloga hirurških procedura u prevenciji i lečenju osteoartroza kuka nastalih morfološkim promenama vrata butne kosti [1]
  Uloga histeroskopije u tretmanu infertiliteta postupcima vantelesne oplodnje [1]
  Uloga HMGB1 proteina u modifikaciji i integraciji signalnih puteva apoptoze i autofagije u ćelijama jetre pacova sa indukovanim dijabetesom [1]
  Uloga hormona jajnika u involuciji timusa pacova [1]
  Uloga humoralnog imunskog odgovora u etiopatogenezi amiotrofične lateralne skleroze [1]
  Uloga i kompetencije nastavnika prirode i društva u efikasnoj školi koja se ubrzano menja [1]
  Uloga i značaj alfa-lipoinske kiseline i nesteroidnoh antiinflamatornih lekova u hemoprevenciji i indukciji apoptoze ćelija karcinoma kolona i cerviksa - in vitro studija [1]