Приказ резултата 12261-12280 од 15498

  Наслов
  Uticaj restriktivnog režima ishrane na plastičnost neurona i glije nakon povrede senzomotorne kore mozga pacova [1]
  Uticaj režima prerade legure zlata na svojstva polufabrikata za izradu nakita [1]
  Uticaj sadržaja [beta] podjedinica konglicinina na tehnološke funkcionalne osobine proteina soje [1]
  Uticaj sadržaja proteina u spermalnoj plazmi nerasta na parametre razređene sperme i fertilitet veštački osemenjenih krmača [1]
  Uticaj salicilne kiseline na ekspresiju proteina toplotnog stresa i morfološke osobine biljaka krompira (Solanum Tuberosum L.) u uslovima toplotnog streasa in vitro [1]
  Uticaj sastava i termičkog tretmana mleka na distribuciju proteina u proizvodnji kajmaka i svojstva formirane pokožice [1]
  Uticaj sastava masne faze margarina na fizičke osobine i kvalitet peciva od laminiranog testa [1]
  Uticaj sastava polivinilhloridnih smeša i tehnoloških uslova proizvodnje na svojstva penastih podnih obloga [1]
  Uticaj sastojaka kukureka (Helleborus odorus Waldst.et Kit.) na hematološke parametre, proteine akutne faze i funkcije neutrofilnih granulocita pacova [1]
  Uticaj Se(IV)- i Se(VI)- modifikovanog zeolita na antioksidativno i antimikrobno dejstvo gljiva Pleurotus ostreatus i Coriolus versicolor [1]
  Uticaj selektivne blokade elemenata tkivnog renin angiotenzin aldeosteron sistema na izolovano srce pacova u hemijski izazvanom diabetes mellitus-u [1]
  Uticaj selektivne laser trabekuloplastike na visinu intraokularnog pritiska kod pacijenata sa glaukomom [1]
  Uticaj serumskog nivoa jonskog magnezijuma kao indirektnog pokazatelja ekscitotoksičnosti na pojavu psihijatrijskog komorbiditeta pacijenata sa refraktornom epilepsijom [1]
  Uticaj sestrinskih ukrštanja na prinos i agronomske osobine kukuruza (Zea mays L.) [1]
  Uticaj signalnog puta IL-33/ST2 na razvoj nekroze kod karcinoma dojke [1]
  Uticaj sila zakošenja na zamor noseće konstrukcije mosne dizalice pri njenom kretanju [1]
  Uticaj sindroma gornjeg otvora grudnog koša na spavanje [1]
  Uticaj sindroma sagorevanja na profesionalne i lične kompetencije farmaceuta [1]
  Uticaj sintetske i prirodne žučne kiseline na oksidativni stres i apoptozu hepatocita [1]
  Uticaj sirovinskog sastava i tehnološkog postupka na sadržaj metala u čokoladnim i krem proizvodima [1]