Приказ резултата 10667-10686 од 13721

  Наслов
  Uticaj hroničnog intenzivnog treninga na parametre oksidativnog stresa i masnokiselinski profil plazme i eritrocita kod sportistkinja [1]
  Uticaj imidža i ukupnog zadovoljstva u destinaciji na lojalnost potrošača u turizmu - primer Srbije [2]
  Uticaj imunoglobulina sa specifičnošću značajnom za antifosfolipidni sindrom na ekspresiju karakterističnih proteina i invazivnost ekstravilusnog trofoblasta čoveka in vitro [1]
  Uticaj indukovane mutageneze na reproduktivno ponašanje Drosophila subobscura i uloga seksualne selekcije u odnosu na obim genetičkih opterećenja [1]
  Uticaj infekcije virusom humane imunodeficijencije na genetičku varijabilnost kliničkih izolata BK i JC poliomavirusa [1]
  Uticaj informacionih tehnologija na organizacione performanse preduzeća u Srbiji [1]
  Uticaj informaciono - komunikacione tehnologije na postignuća učenika u nastavi prirode i društva [1]
  Uticaj informalnog učenja na nivo informacione pismenosti učenika srednjih škola [1]
  Uticaj inkluzija na fazne transformacije mrežnih alumosilikata [1]
  Uticaj instrumenata marketing miksa na imidž visokoškolske ustanove i satisfakciju studenata [1]
  Uticaj insulinske rezistencije, dislipidemije, oksidativnog stresa i adipokina na krvni pritisak i kardiovaskularne bolesti kod gojazne dece i adolescenata [1]
  Uticaj integrativne nastave na postignuća učenika u nastavi prirode i društva u dijaspori [1]
  Uticaj interakcije gvožđa i nikla na elektrohemijsko ponašanje elektroda na bazi bentonita modifikovanih kiselinom i polihidroksi katjonima [1]
  Uticaj interleukina-17 na mezenhimske matične ćelije kostne srži miša u in vitro uslovima [1]
  Uticaj internet zajednica na komunikaciono – društvene procese u umreženom okruženju [1]
  Uticaj interneta na promene u njuz magazinima u Srbiji [1]
  Uticaj intraabdominalnog pritiska na stepen nekroze pankreasa kod bolesnika sa teškom formom akutnog pankreatitisa [1]
  Uticaj intravitrealne terapije inhibitorima angiogeneze na funkcionalni i morfološki nalaz kod vlažne forme senilne degeneracije makule [1]
  Uticaj ishrane bogate fruktozom na ekspresiju komponenti renin-angiotenzin sistema i inflamacije u tkivu srca pacova: polno specifične razlike [1]
  Uticaj ishrane obogaćene OMEGA-3 i OMEGA-6 masnim kiselinama na funkciju miokarda i oksidativno-inflamacijske parametre kod srca starih pacova [1]