Приказ резултата 10627-10646 од 13721

  Наслов
  Uticaj elektromagnetnog polja tokom livenja na karakteristike odlivaka aluminijumskih legura [1]
  Uticaj endometrioze na ishod vantelesne oplodnje [1]
  Uticaj energetskog bilansa na endokrini i metabolički status krava [1]
  Uticaj engleskog jezika kao lingua franca na nastavu jezika u srednjim školama u Srbiji [1]
  Uticaj engleskog jezika u delima Borislava Pekića i Miloša Crnjanskog [1]
  Uticaj estara ftalne kiseline na tiroidnu funkciju [1]
  Uticaj estradiola, progesterona i njihovih antagonista (modulatora) na apoptozu izazvanu metotreksatom i miotreksatom na endometrijalnim stromalnim ćelijskim linijama in vitro [1]
  Uticaj etanolnog ekstrakta lista masline (Olea europaea L.) na genomsku nestabilnost, parametre oksidativnog stresa i inflamacije kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom [1]
  Uticaj faktora inflamacije na tok i ishod trudnoća komplikovanih preeklampsijom [1]
  Uticaj faktora sredine na adheziju kvasaca na abiotičke površine [1]
  Uticaj fenofaze razvića na zastupljenost lignina i hranljivu vrednost lucerke i crvene deteline [1]
  Uticaj finansijskih tržišta na kvalitet makroekonomskih performansi Republike Srbije i zemalja Centralne Evrope [1]
  Uticaj finansijskog menadžmenta na razvoj neprofitnih organizacija: studija slučaja visokoobrazovnih institucija u Centralno-istočnoj Evropi [1]
  Uticaj fizičkih osobina mineralnih đubriva na kvalitet rada centrifugalnih rasipača i energetski bilans biljne proizvodnje [1]
  Uticaj fizičko-hemijskih karakteristika semena uljane tikve (Cucurbita pepo L.) na kvalitet i nutritivna svojstva hladno presovanog ulja [1]
  Uticaj fleksibilnosti i reaktivnosti preduzeća na efikasnost i efektivnost kriznog menadžmenta [1]
  Uticaj folijarnog prihranjivanja na hemijski sastav nekih sekundarnih metabolita grožđa [1]
  Uticaj ftalata iz spoljašnje sredine na neke metaboličke poremećaje [1]
  Uticaj fulerenola na učestalost hromozomskih aberacija i mikronukleusa u ćelijskoj liniji CHO-K1 ovarijuma hrčka i u kulturi limfocita periferne krvi čoveka [1]
  Uticaj genetskih i negenetskih faktora na produktivnost mlečnih goveda [1]